Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, RPO Łódzkiego

Zakończony 31.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zakończony został konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

 • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź Pokój 1.03, 1.04, I piętro

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx na płycie CD lub DVD) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty lecznicze.  

Projekt musi być realizowany w partnerstwie. W skład partnerstwa wchodzi:

 • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
 • wszystkie lub część gmin (co najmniej dwie) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
 • co najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej.

W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład partnerstwa wchodzą dwa lub więcej powiaty (PCPR) wszystkie lub część gmin z terenu tych powiatów (co najmniej dwie z każdego powiatu) oraz co najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.
 2. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Dodatkowo w ramach projektu można świadczyć usługi pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 622 626,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 Uwaga!

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 - 19 lipca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17. Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia konkursu w wyznaczonym terminie ze względu na przedłużające się negocjacje.

Opis zmian (PDF 53 KB)

Regulamin konkursu(aktualizacja 19 lipca 2017) (DOCX 197 KB)

Regulamin konkursu - rejestruj zmiany(aktualizacja 19 lipca 2017) (DOCX 199 KB)

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 19 lipca 2017 r.Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 - 9 lutego 2017

Potrzeba aktualizacji Regulaminu wraz ze wskazanymi poniżej załącznikami wynika z konieczności:

 • doprecyzowania zapisów i skorygowania oczywistych omyłek;
 • urealnienia maksymalnych cen rynkowych określonych w Załączniku nr 9 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych”.

Ponadto zaktualizowano dokumenty:

1) Załącznik nr 4 „Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020", w tym zmieniono hiperłącza;

2) Załącznik nr 8 „Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społecznych”;

3) Załącznik nr 9 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych”. 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 10 lutego 2017 r.

Opis zmian 
Regulamin konkursu  (aktualizacja 9 lutego 2017)
Regulamin konkursu - rejestruj zmiany   (aktualizacja 9 lutego 2017)
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja 9 lutego 2017) 
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania wniosku - rejestruj zmiany (aktualizacja 9 lutego 2017)
Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (aktualizacja 9 lutego 2017) 
Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej - rejestruj zmiany (aktualizacja 9 lutego 2017)
Załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (aktualizacja 9 lutego 2017) 
Załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych  - rejestruj zmiany (aktualizacja 9 lutego 2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty konkursowe: 

Regulamin konkursu v.1 
Regulamin konkursu v.2  (aktualizacja 9 lutego 2017)
Regulamin konkursu v.2 rejestruj zmiany (aktualizacja 9 lutego 2017)

Regulamin konkursu v.3(aktualizacja 19 lipca 2017)

Regulamin konkursu v.3 rejestruj zmiany(aktualizacja 19 lipca 2017)

Załącznik nr 1 – Wzór fiszki projektowej 
Załącznik nr 2 - Wzór karty weryfikacji fiszki projektowej
Załącznik nr 3 – Formularz wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania wniosku v.1 
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania wniosku v.2  (aktualizacja 9 lutego 2017) 
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania wniosku v.2 rejestruj zmiany (aktualizacja 9 lutego 2017)
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową
Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych 
Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej v.1  
Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej v.2 (aktualizacja 9 lutego 2017) 
Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej v.2 rejestruj zmiany  (aktualizacja 9 lutego 2017)
Załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych v.1  
Załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych v.2 (aktualizacja 9 lutego 2017) 
Załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych v.2 rejestruj zmiany  (aktualizacja 9 lutego 2017)
Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie (standardowa)
Załącznik nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)
Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie (państwowe jednostki budżetowe)
Załącznik nr 13 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie 
Załącznik nr 14 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu 
Załącznik nr 15 – Wzór stanowiska negocjacyjnego

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 – Formularz wniosku o dofinansowanie (XLS 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie (standardowa) (DOCX 216 KB)
Załącznik nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (DOCX 201 KB)
Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie (państwowe jednostki budżetowe) (DOCX 199 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl