Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

I. Cel przetwarzania danych

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Minister) zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu zapewnienia informacji i promocji w zakresie Funduszy Europejskich w Polsce, w tym w celu prowadzenia serwisów internetowych i organizacji spotkań i konferencji.

II. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO[1].

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, m.in. przez okres funkcjonowania serwisów internetowych.

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, stanowisko;
 • dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 • wizerunek, w tym zdjęcia/filmy, na których są Państwo widoczni, wykonane podczas wydarzeń organizowanych przez Ministra,
 • informacji o państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies).

V. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w serwisach internetowych Ministerstwa jest dobrowolne.

W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie informacji bądź udział w spotkaniach lub konferencjach organizowanych przez Ministra.

VI. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być/ są powierzane lub udostępniane:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni;
 • podmiotom, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi funduszy europejskich, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a także Punktom Informacyjnym Funduszy Europejskich (w szczególności w zakresie udostępniania informacji o funduszach).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane;

 2. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;

 3. Prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO,

  Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

  Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

 4. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Minister ma swoją siedzibę pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa jest możliwy pod adresem:

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1]