Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący Krajowego Planu Odbudowy (KPO) to polska inicjatywa, która służy włączeniu partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych w realizację KPO.

Komitet będzie: monitorował realizację reform i inwestycji w KPO, pilnował prawidłowego wydatkowania pieniędzy i analizował wpływ realizowanych inwestycji na gospodarkę, społeczeństwo oraz rozwój regionalny. Będzie usprawniał również wprowadzanie reform oraz realizację inwestycji.

Do zadań Komitetu będzie należeć:

 • przegląd realizacji KPO;
 • formułowanie rekomendacji;
 • prowadzenie analiz i wydawanie opinii.

W ramach Komitetu Monitorującego mogą zostać powołane podkomitety w obszarach kluczowych dla realizacji KPO.

Komitet składać się będzie z maksymalnie 70 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację KPO, a także przedstawicieli:

 • ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
 • organizacji pozarządowych, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,  z 2021 r. poz.1038, 1243,  1535 i 2490 oraz z 2022 r. poz. …), wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem;
 • organizacji promujących prawa podstawowe oraz niedyskryminację;
 • środowiska naukowego, rekomendowani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Komitet będzie działał na podstawie znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin oraz przyjęte przez siebie procedury, z zachowaniem zasad pluralizmu i bezstronności.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w naborze 4 przedstawicieli podmiotów reprezentujących organizacje pozarządowe działające w obszarach praw podstawowych i niedyskryminacji do Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zgłoszenia można przesyłać do 27 października 2022 r. do końca dnia na adres kmkpo@mfipr.gov.pl z tytułem wiadomości „Nabór do KM KPO”.

Ocena zgłoszeń kandydatów zostanie przeprowadzona według następujących kryteriów:

 1. Zgłoszeni kandydaci powinni reprezentować organizacje, które:
 • działają na terenie całego kraju (ogólnopolskie);
 • posiadają wpis w Krajowym rejestrze Sądowym lub innej ewidencji;
 • mają siedzibę na terenie Polski;
 • działają w reprezentowanym przez siebie obszarze przez minimum 5 lat - muszą być w stanie udokumentować to działanie na podstawie odpowiednich, publicznie dostępnych dokumentów, np. raportów i sprawozdań z ich działalności;
 • powinny wykazać się umiejętnością pozyskiwania i przekazywania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) organizacjom pozarządowym oraz obywatelom i obywatelkom w kwestiach będących przedmiotem prac KM.

Kryterium preferencyjnym w ocenie zgłoszenia będzie czynne uczestnictwo organizacji w  procesie programowania i konsultowania KPO.

2. Wymagania stawiane kandydatom:

 • kandydatami nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydaci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • kandydaci nie mogą być posłem/posłanką na Sejm, senatorem/senatorką, posłem/posłanką do Parlamentu Europejskiego ani członkiem/członkinią organu stanowiącego lub wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą być zatrudnieni w administracji publicznej na podstawie stosunku pracy ani być członkami władz statutowych partii politycznej na poziomie ogólnopolskim albo regionalnym;
 • kandydaci muszą uzyskać poparcie co najmniej pięciu organizacji pozarządowych lub poparcie co najmniej jednego związku stowarzyszeń;
 • kandydaci muszą udokumentować co najmniej 5-letnią działalność w obszarze praw podstawowych i niedyskryminacji (np. doświadczenie w ciałach statutowych, pełnienie funkcji kierowniczych, eksperckich lub koordynacyjnych w organizacjach pozarządowych).

Kryterium preferencyjnym w ocenie zgłoszenia będzie czynne uczestnictwo kandydata/tki w procesie programowania i konsultowania KPO.

3. W naborze nie mogą uczestniczyć:

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • państwowe jednostki organizacyjne posiadające i nieposiadające osobowości prawnej;
 • organizacje, których organem założycielskim jest organ administracji publicznej;
 • organizacje, w organach których większościowy udział mają organy administracji publicznej;
 • partie polityczne;
 • europejskie partie polityczne;
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców;
 • samorządy zawodowe;
 • społeczno-zawodowe organizacje branżowe;
 • fundacje utworzone przez partie polityczne;
 • europejskie fundacje polityczne.

Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanego dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego (DOCX 28 KB) oraz wymaganych oświadczeń poparcia (DOC 29 KB) (załącznik nr 2).