Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, RPO Łódzkiego

Zakończony 12.11.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zakończony został konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

a) instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:  

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • identyfikacja potrzeb,

b) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:   

  • staże, 
  • praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 129 313,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - 5 marca 2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18.

Zmiana nie miała wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie, obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r

Regulamin konkursu (DOCX 189 KB)  (wersja 4, obowiązuje od 6 marca do 6 czerwca 2019 r.)

Regulamin konkursu  (DOCX 189 KB) (wersja 4, obowiązuje od 6 marca do 6 czerwca 2019 r., rejestruj zmiany)

 

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - 19 lutego 2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 6 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych dokonano zmiany powyższych dokumentów. Zmiany nie miały wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.

Regulamin konkursu (DOCX 190 KB)  (wersja 3, obowiązuje od 20 lutego do 5 marca 2019 r.)

Regulamin konkursu (DOCX 190 KB) (wersja 3, obowiązuje od 20 lutego do 5 marca 2019 r., rejestruj zmiany)

Załącznik nr 6  (DOCX 104 KB)- Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2, obowiązuje od 20 lutego 2019 r.)

Załącznik nr 6 (DOCX 107 KB) - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2, obowiązuje od 20 lutego 2019 r., rejestruj zmiany)

 

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - 7 listopada 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na zaplanowane wprowadzenie dnia wolnego od pracy w dniu 12.11.2018r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 wydłużając termin naboru wniosków do dnia 15 listopada 2018r.

Powyższa zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 7 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu (DOCX 187 KB) (wersja 2, obowiązuje od 7 listopada 2018 r. do19 lutego 2019 r.)

Regulamin konkursu (DOCX 188 KB) (wersja 2, obowiązuje od 7 listopada 2018 r. do19 lutego 2019 r., rejestruj zmiany)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (wersja 1, obowiązuje do 6 listopada)(DOCX 189 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 548 KB)

Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (wersja 1 obowiązuje do 6 czerwca) (DOCX 76 KB)

Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 42 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 81 KB)

Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 1, obowiązuje do 19 lutego 2019)(DOCX 103 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 9 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 61 KB)

Załącznik nr 10 - Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 38 KB)

 

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na zaplanowane wprowadzenie dnia wolnego od pracy w dniu 12.11.2018r.  dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 wydłużając termin naboru wniosków do dnia 15 listopada 2018r.


Powyższa zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 7 listopada 2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 548 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (DOCX 15 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl