Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 22.06.2016

Ocena wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 została zakończona. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów, do dofinansowania wybranych zostało 5 wniosków.  

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5,

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

 

UWAGA! Termin zakończenia naboru został przedłużony do 22 czerwca do godz. 16:00. 

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 25 maja do 20 czerwca 2016 r. od poniedziałku do piątku. W dniach od 25 maja do 19 czerwca w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 20 czerwca tylko do godz. 16:00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wniosku o charakterze innowacyjnym w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR,

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;

  • przesyłką kurierską;pocztą;

albo

  • w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać partnerstwa podmiotów, które muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu (podrozdział 4).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie przeciwdziałania problemowi dziedziczenia ubóstwa, które będzie wykorzystywało dotychczasowe doświadczenia i które, dzięki przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, będzie dostosowane do specyficznych potrzeb na danym terytorium, następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go, o ile zostanie pozytywnie zweryfikowany, do lokalnej polityki i praktyki.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

UWAGA: Zmiana regulaminu konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 17.06.2016 r. (DOCX 18 KB)

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 7.06.2016 r. (PDF 341 KB)

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 24.05.2016 r. (PDF 287 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (wersja aktualna - obowiązuje od 17.06.2016 r.)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (obowiązujący od 24.05.2016 r. do 16.06.2016 r.)

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 06.05.2016 r. (PDF 199 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (obowiązujący od 06.05.2016 r. do 23.05.2016 r.)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (obowiązujący od 31.03.2016 r. do 06.05.2016 r.)

Załącznik nr 1 Opis niektórych projektów  (PDF 235 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 512 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 913 KB) (obowiązuje od 7.06.2016 r.)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 912 KB) (obowiązujący od 24.05.2016 r. do 6.06.2016 r.)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku  (PDF 909 KB) (obowiązujący od 31.03.2016 r. do 23.05.2016 r.

Załącznik nr 4 Minimalny zakres listu intencyjnego  (DOC 146 KB)

Załącznik nr 5 Wzór opisu założeń modelu (DOC 153 KB)

Załącznik nr 6 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 244 KB)

Załącznik nr 7 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (PDF 261 KB)

Załącznik nr 8 Wzór karty oceny formalnej (PDF 426 KB)

Załącznik nr 9 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 494 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny strategicznej  (PDF 351 KB)

Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 287 KB)

Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (PDF 290 KB)

Załącznik nr 13 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 286 KB)

Załącznik nr 14 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora  (PDF 285 KB)

Załącznik nr 15 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) (wersja aktualna - obowiązująca od 24.05.2016 r.)

Załącznik nr 15 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) (obowiązujący od 31.03.2016 r. do 23.05.2016 r.)

Załącznik nr 16 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej  (DOC 353 KB)

Załącznik nr 17 Procedura weryfikacji po zakończeniu realizacji poszczególnych faz projektu (PDF 374 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 512 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 15 Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro2@mr.gov.pl

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 15 do 16 czerwca 2016 r. (DOCX 139 KB)

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 4 do 14 czerwca 2016 r. (DOCX 346 KB)

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. (DOCX 152 KB)

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 9 do 20 maja 2016 r. (DOCX 145 KB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 26 kwietnia do 9 maja 2016 r. (DOCX 144 KB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs do 25 kwietnia 2016 r. (DOCX 141 KB)

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu.

Prezentacja (PDF 1 MB)

UWAGA!! Ważna informacja z dnia 9.11.2016 r.

Instytucja Zarządzająca PO WER rezygnuje z przeprowadzenia oceny strategicznej wniosków w konkursie dotyczącym przerwania procesu dziedziczonego ubóstwa.

Instytucja Zarządzająca PO WER podjęła decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia oceny strategicznej w konkursie w temacie „Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych” ogłoszonym w ramach Działania 4.1 PO WER (POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16). Pozwoli to na sfinansowanie wszystkich 5 projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i zakończyły proces negocjacji.

Rezygnacja z oceny strategicznej umożliwi sprawdzenie w praktyce rozwiązań mających na celu minimalizowanie problemu dziedziczonego ubóstwa na różnych typach terytoriów: 1) podmiejskiej dzielnicy pokopalnianej w średniej wielkości mieście, 2) dawnej dzielnicy robotniczej usytuowanej w centrum małego miasta, w której upadł największy pracodawca, 3) dzielnicy dużej aglomeracji miejskiej z zabytkową, przedwojenną substancją miejską, 4) osiedlu socjalnym w dużym mieście wojewódzkim, 5) małej miejsko-wiejskiej gminy.