Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Osobom z niepełnosprawnościami zostanie zapewniona możliwość swobodnego skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy), także w wersji on-line. Zwiększy się dostępu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych np. poprzez poprawę dostępności obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych oraz zabytków i miejsc kultury. Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością albo z krótkotrwałą dysfunkcją ruchu nie były ograniczone żadnymi barierami, żeby mogły korzystać z życia społecznego na równych prawach.

Efekty zrealizowane:

 • opracowano 5 modeli usług społecznych w zakresie: opieki nad osobami starszymi, opieki wytchnieniowej, opieki nad dziećmi, rehabilitacji i turystyki społecznej,
 • usługami opiekuńczymi objęto 4 930 osób, zaś opieką wytchnieniową 3 836 (dane za 2020 rok),
 • podpisano 43 umowy na realizację projektów na utworzenie centrów usług społecznych tzw. CUS-ów, które będą tworzyć i testować rozwiązania modelowe, powstało 25 CUS-ów,
 • ponad 92 tys. osób objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej , ponad 232 tys. dostarczonych usług zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 4,7 tys. osób uzyskało wsparcie w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych- 6 modeli mieszkań wspomaganych i 31 funkcjonujących mieszkań dla 155 osób,
 • 378 osób z samorządu lokalnego przeszkolonych w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w projekcie PO WER8 606 osób z niepełnosprawnościami objętych opieką asystencką  i 3435  zatrudnionych asystentów dzięki programowi „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
 • 60 tys. osób objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych i asystenckich, usługą asystencką objęto 7 932 osoby,
 • 546 gmin otrzymało wsparcie na usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych, w edycji 2019-2020 492 gminy /powiaty zostały objęte wsparciem, w roku 2021 jest ich 740
 • 25 podmiotów otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu TURYSTYKA 2021 na rozwój turystyki społecznej m.in. w Wapienicy powstała ścieżka turystyczna dostępna dla osób niewidomych, słabowidzących i starszych
 • w oddziałach PFRON powstało 16 Centrów informacyjno doradczych dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)
 • nowe procedury na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) np. STANDARD ZDALNEJ OPIEKI SENIORA AKTYWNEGO - SZOSA , narzędzie do audytowania dostępności w postaci formularza samooceny,
 • rozpoczęte inwestycje poprawiające dostępności Schroniska PTTK na Przehybie i Schroniska PTTK na Turbaczu dzięki  programowi  „Schronisko bez barier”,
 • 4 projekty dotyczące poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebach wyłonione w programie  PFRON "Dostępność ponad barierami" (moduł turystyka i rekreacja),
 • 986 osób przeszkolonych w projekcie Dostępny samorząd, w ramach którego opracowano procedury dla zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej, przeprowadzono szkolenia  z ich stosowania, opracowano procedury związanych z obsługą klienta w urzędach JST oraz przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej,
 • w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", 84 grantobiorców uruchomiło usługę transportu door-to-door dla mieszkańców 149 jst/gmin,
 • 16 grantów przyznanych na wdrożenie elementów modelu dostępnego parku przyrodniczego na terenie 16 parków narodowych i krajobrazowych w projekcie „Obszar chroniony, obszar dostępny”,
 • przekazano 21 psów asystujących osobom niewidomym,
 • poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności zawierający porady i wskazówki prawne dotyczące ustawy o dostępności, sprawdzone rozwiązania, wskazówki dotyczące organizacji dostępnych przedsięwzięć kulturalnych np. wystaw, warsztatów edukacyjnych etc., sugestie dotyczące budowania zespołu wokół idei dostępności. Podręcznik dostępny w sekcji Podręczniki i wskazówki.
 • 111 grantów dla instytucji kultury na poprawę dostępności oferty i zasobów dla osób ze szczególnymi potrzebami w projekcie „Kultura bez barier”,
 • sieć Centrów informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działającą przy każdym z 16 wojewódzkich oddziałów PFRON,  oraz 14 Ośrodków Wsparcia i Testów promujących stosowanie informatycznych technologii asystujących oraz  doradzających OZN przy  ich wyborze,
 • 9 projektów o wartości 125 mln zł testujących model środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzięki którym pomoc uzyskało już 836 osób.

Efekty planowane:

 • wdrożenie nowych procedur działania dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego (JST), uwzględniających dostępność usług publicznych (projekty współpracy ponadnarodowej),
 • poprawa dostępności w 10 parkach narodowych i krajobrazowych,
 • blisko 100 instytucji kultury wdroży nowe rozwiązania w zakresie dostępności ich budynków i oferty,
 • 50 psów zostanie przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych,
 • opracowanie standardu postępowań konserwatorskich w sprawach dostępności obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie Koncepcji Modelu Współpracy (KMW) podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne,
 • planowane przyjęcie projektu ustawy o ekonomii społecznej, która będzie regulować zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • opracowanie programu rozwoju turystyki społecznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów,
 • ponad 200 osób niewidomych i słabowidzących oraz ponad 100 trenerów zostanie przeszkolonych w ramach projektu pn.: Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON),
 • ok. 650 grantów po 100 – 250 tyś zł na dostosowania podmiotów publicznych podnoszące jakość usług publicznych świadczonych przez jst
 • poprawa dostępności ofert i infrastruktury turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebam,
 • poprawa dostępności schronisk i domów wypoczynkowych.

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania: schemat efektów dla obszaru Usługi - część pierwsza  (PDF 109 KB)

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDF

Do pobrania:  schemat efektów dla obszaru Usługi - część druga  (PDF 112 KB) 

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania: schemat efektów dla obszaru Usługi - część trzecia   (PDF 105 KB)

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania: schemat efektów dla obszaru Usługi - część czwarta  (PDF 103 KB)