Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Osobom z niepełnosprawnościami zostanie zapewniona możliwość swobodnego skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy), także w wersji on-line. Zwiększy się dostępu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych np. poprzez poprawę dostępności obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych oraz zabytków i miejsc kultury. Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością albo z krótkotrwałą dysfunkcją ruchu nie były ograniczone żadnymi barierami, żeby mogły korzystać z życia społecznego na równych prawach.

Efekty zrealizowane:

 • opracowano 5 modeli usług społecznych w zakresie: opieki nad osobami starszymi, opieki wytchnieniowej, opieki nad dziećmi, rehabilitacji i turystyki społecznej,
 • 320 gmin otrzymało środki na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz opiekę wytchnieniową dla ich opiekunów, usługami opiekuńczymi objęto 4 930 osób, zaś opieką wytchnieniową 3 836 (dane za 2020 rok),
 • podpisano 31 umów na realizację projektów na utworzenie centrów usług społecznych tzw. CUS-ów, które będą tworzyć i testować rozwiązania modelowe,
 • ponad 3000 osób objętych usługami mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego oraz opracowane koncepcje wzorcowych lokali mieszkalnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonują 22 mieszkania dla 106 osób,
 • 378 osób z samorządu lokalnego przeszkolonych w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zatrudniono 3435 asystentów,
 • 60 tys. osób objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych i asystenckich, usługą asystencką objęto 7 932 osoby,
 • 546 gmin otrzymało wsparcie na usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych, w edycji 2019-2020 492 gminy /powiaty zostały objęte wsparciem,
 • ponad 20 podmiotów otrzymało dofinasowanie w ramach konkursu TURYSTYKA 2020 na rozwój turystyki społecznej m.in. na szkolenia/kursy asystentów osób niepełnosprawnych, powstały również materiały edukacyjne - łącznie 450 tyś. zł,
 • opracowano 7 standardów związanych ze szkoleniem, zakupem, socjalizacją psów przewodników, pierwszy wyszkolony pies przewodnik został przekazany w ramach projektu Apsystent.

Efekty planowane:

 • wdrożenie nowych procedur działania dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego (JST), uwzględniających dostępność usług publicznych (projekty współpracy ponadnarodowej),
 • poprawa dostępności w 10 parkach narodowych i krajobrazowych,
 • blisko 100 instytucji kultury wdroży nowe rozwiązania w zakresie dostępności ich budynków i oferty,
 • 50 psów zostanie przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych,
 • ogłoszenie Programu dotyczącego wsparcia obiektów noclegowych na obszarach górskich pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • opracowanie standardu postępowań konserwatorskich w sprawach dostępności obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie Koncepcji Modelu Współpracy (KMW) podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne,
 • planowane przyjęcie projektu ustawy o ekonomii społecznej, która będzie regulować zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • opracowanie programu rozwoju turystyki społecznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów,
 • 100 trenerów zostanie przeszkolonych w ramach projektu pn.: Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON).