Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Osobom z niepełnosprawnościami zostanie zapewniona możliwość swobodnego skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy), także w wersji on-line. Zwiększy się dostępu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych np. poprzez poprawę dostępności obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych oraz zabytków i miejsc kultury. Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością albo z krótkotrwałą dysfunkcją ruchu nie były ograniczone żadnymi barierami, żeby mogły korzystać z życia społecznego na równych prawach.

Efekty zrealizowane:

 • opracowano 5 modeli usług społecznych w zakresie: opieki nad osobami starszymi, opieki wytchnieniowej, opieki nad dziećmi, rehabilitacji i turystyki społecznej,
 • 320 gmin otrzymało środki na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz opiekę wytchnieniową dla ich opiekunów, usługami opiekuńczymi objęto 4 930 osób, zaś opieką wytchnieniową 3 836 (dane za 2020 rok),
 • podpisano 34 umowy na realizację projektów na utworzenie centrów usług społecznych tzw. CUS-ów, które będą tworzyć i testować rozwiązania modelowe,
 • ponad 3000 osób objętych usługami mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego oraz opracowane koncepcje wzorcowych lokali mieszkalnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonuje 28 mieszkań dla 131 osób, 
 • 378 osób z samorządu lokalnego przeszkolonych w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zatrudniono 3435 asystentów,
 • 60 tys. osób objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych i asystenckich, usługą asystencką objęto 7 932 osoby,
 • 546 gmin otrzymało wsparcie na usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych, w edycji 2019-2020 492 gminy /powiaty zostały objęte wsparciem, w roku 2021 jest ich 740
 • 25 podmiotów otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu TURYSTYKA 2021 na rozwój turystyki społecznej m.in. w Wapienicy powstała ścieżka turystyczna dostępna dla osób niewidomych, słabowidzących i starszych
 • w oddziałach PFRON powstało 16 Centrów informacyjno doradczych dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)
 • nowe procedury na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) np. STANDARD ZDALNEJ OPIEKI SENIORA AKTYWNEGO - SZOSA , narzędzie do audytowania dostępności w postaci formularza samooceny,
 • ogłoszony program MKDNiS "Schronisko bez barier" o wartości 5 mln PLN na dostępność obiektów noclegowych na terenie gmin górskich
 • ogłoszony programu PFRON "Dostępność ponad barierami" (moduł turystyka i rekreacja) na poprawę poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebach o wartości 10 mln PLN

Efekty planowane:

 • wdrożenie nowych procedur działania dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego (JST), uwzględniających dostępność usług publicznych (projekty współpracy ponadnarodowej),
 • poprawa dostępności w 10 parkach narodowych i krajobrazowych,
 • blisko 100 instytucji kultury wdroży nowe rozwiązania w zakresie dostępności ich budynków i oferty,
 • 50 psów zostanie przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych,
 • opracowanie standardu postępowań konserwatorskich w sprawach dostępności obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie Koncepcji Modelu Współpracy (KMW) podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne,
 • planowane przyjęcie projektu ustawy o ekonomii społecznej, która będzie regulować zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • opracowanie programu rozwoju turystyki społecznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów,
 • ponad 200 osób niewidomych i słabowidzących oraz ponad 100 trenerów zostanie przeszkolonych w ramach projektu pn.: Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON),
 • model zapewniania dostępności w parkach narodowych i krajobrazowych,
 • poprawa dostępności ofert i infrastruktury turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebam,
 • poprawa dostępności schronisk i domów wypoczynkowych.

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania schemat efektów dla obszaru Usługi - część pierwsza (PDF 420 KB)

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania schemat efektów dla obszaru Usługi - część druga (PDF 424 KB)

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania schemat efektów dla obszaru Usługi - część trzecia (PDF 418 KB)

Schemat dla efektów z obszaru usługi - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania schemat efektów dla obszaru Usługi - część czwarta (PDF 416 KB)