Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

"Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami to jeden z priorytetów obecnego rządu. Realizując program Dostępność Plus, odpowiadamy na wiele wyzwań, począwszy od zwiększenia dostępności architektonicznej przez dostępność informacyjno - komunikacyjną, cyfrową aż po zapewnianie dostępności konkretnych usług. Dostępność nie jest jednak tylko hasłem. To usuwanie kolejnych barier na uczelniach, w szpitalach, szkołach, urzędach, na dworcach, w środkach komunikacji, w miejscach kultury, sportu czy rekreacji. To konkretne rozwiązania, z których skorzystają konkretni ludzie: mieszkańcy miast i wsi, uczniowie, pacjenci, studenci, petenci, klienci, pasażerowie” – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

 

 Program Dostępność Plus:

 • jest dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 • wymaga wspólnego wysiłku – współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli,
 • jest zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować,
 • jest kompleksowy, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli,
 • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
 • powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Co wspieramy:

8 obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Architektura

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia).

Transport

Wszystkie nowo zakupione autobusy, tramwaje i pociągi będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Działania dotyczą nie tylko pojazdów, ale również całej infrastruktury okołotransportowej. Planujemy sukcesywne modernizowanie dworców, przystanków, zajezdni, poczekalni, peronów i węzłów przesiadkowych.

Edukacja

Inwestycje, zakup wyposażenia i lepsza organizacja placówek oświatowych. Wyposażenie ich w sprzęt do nauczania np. niewidomych czy niesłyszących uczniów, lepsze oznaczenie pomieszczeń i korytarzy, kształcenie nauczycieli i przyszłych profesjonalistów. Przedszkola, szkoły i uczelnie staną się miejscami przyjaznymi wszystkim. Wiedza o dostępności pojawi się jako element programów nauczania w różnych zawodach np. architekt, urbanista czy programista.

Służba zdrowia

Planujemy poprawę dostępności architektonicznej przychodni i szpitali, które będą wyposażone w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy)oraz swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, odnośniki).Zostaną wprowadzone zmiany w procedurach z uwzględnieniem różnych potrzeb pacjentów oraz dodatkowe inwestycje w obszarze telemedycyny.

Cyfryzacja 

Wszystkie serwisy administracji rządowej staną się dostępne tak, aby każdy obywatel mógł załatwić sprawę urzędową w szybki i wygodny sposób. Nadawców programów telewizyjnych będą zobowiązani do zapewnienia dostępności odbioru treści dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Usługi

Osobom z niepełnosprawnościami zostanie zapewniona możliwość swobodnego skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy), także w wersji on-line. Zwiększy się dostępu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych np. poprzez poprawę dostępności obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych oraz zabytków i miejsc kultury. Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością albo z krótkotrwałą dysfunkcją ruchu nie były ograniczone żadnymi barierami, żeby mogły korzystać z życia społecznego na równych prawach.

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Chcemy wspierać przedsiębiorstwa przy wprowadzaniu nowych, innowacyjnych produktów, technologii i usług. Wszystkie wspierane przez nas projekty będą miały na celu ogólne polepszenie jakości życia społeczeństwa. Projekty te będą dotyczyć różnych dziedzin m.in. ekologii, zdrowia, edukacji. Powstaną centra wiedzy projektowania uniwersalnego, dzięki czemu coraz więcej produktów i usług będzie dostosowana do potrzeb różnych odbiorców.

Koordynacja

Zapewnienie ośrodka koordynującego, którego zadaniem będzie tworzenie polityki państwa i zarządzanie procesami w zakresie poprawy dostępności. Program zakłada przygotowanie odrębnej, horyzontalnej ustawy o dostępności. Jej celem będzie stworzenie podstaw prawnych dla efektywnego wdrażania dostępności. Niezależnie od zmian w prawie krajowym - niezbędna jest zmiana mentalności. By to zrobić konieczna jest szeroka edukacja społeczna podnosząca świadomość i kształcenie różnych grup zawodowych w praktycznym zastosowaniu uniwersalnego projektowania.

Efekty

 • w około 1 000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zniesione zostaną bariery architektoniczne i komunikacyjne;
 • systematyczna poprawa istniejącej infrastruktury i otoczenia (dworce, przystanki, parki, chodniki);
 • dostępne nowo budowane budynki użyteczności publicznej i mieszkalnictwa wielorodzinnego;
 • dostępne nowo zakupione autobusy i tramwaje;
 • 100 gmin, w których poprawiona zostanie jakość przestrzeni publicznej (likwidacja barier);
 • dostępne strony internetowe wszystkich urzędów i instytucji;
 • dostępna dla wszystkich co najmniej połowa czasu antenowego w TV.

Szczegółowe efekty Programu zostały przedstawione w sprawozdaniu z pierwszego 1,5 roku jego realizacji (lipiec 2018 - grudzień 2019). Pełna treść dokumentu znajduje się w części Dokumenty. Aby z tekst dokumentu był dostępny dla jak największej liczby osób ze szczególnymi potrzebami przygotowaliśmy jego streszczenie, które zostało przetłumaczone na PJM oraz ETR . Znajduje sie ono także w sekcji Dokumenty

Finansowanie

Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie w perspektywie 2018-25 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).Skala inwestycji jest duża, ale nie spowoduje istotnego obciążenia dla budżetu kraju czy samorządów gdyż Program został zaplanowany na kilka najbliższych lat. Impuls budżetowy z jakiego Polska korzysta w ramach europejskiej polityki spójności jest doskonałą okazją do zaprojektowania lepszego, bardziej przyjaznego otoczenia dla nas wszystkich.

Animacja o Programie

Dostępność Plus - animacja (napisy, audiodeskrypcja, PJM)

Dostępność Plus - animacja (napisy)

Dokumenty