Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Coraz więcej firm i instytucji zdaje sobie sprawę z roli działań, które mieszczą się w zakresie CSR (Corporate Social Responsibility). Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza podejmowanie szeregu działań prospołecznych. Są to także projekty realizowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami czy starszych. Warto, w myśl tej idei, postarać się o certyfikat, który potwierdza stosowanie rozwiązań kryjących się pod hasłem „dostępność”.  Zanim jednak będzie można go otrzymać, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej musi znaleźć instytucje certyfikujące. Aktualnie trwa ich nabór.

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób. Coraz częściej mówimy o niej w różnych kontekstach. Mówimy o niej częściej i w szerszych kręgach. Każda instytucja publiczna musi obecnie zadbać o dostępną architekturę, materiały cyfrowe czy narzędzia komunikacji. 

CSR a dostępność

Społeczny wymiar odpowiedzialnego prowadzenia działalności to podejście oparte na:

  • wartościach etycznych,
  • poszanowaniu praw człowieka we wszystkich wymiarach prowadzonej działalności,
  • budowaniu nowoczesnych miejsc pracy otwartych na różnorodność, tolerancję i równość.

To także wrażliwość na potrzeby społeczne i podejmowanie inicjatyw wspierających grupy o szczególnych potrzebach (m.in. osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych).

To w końcu wprowadzanie innowacji organizacyjnych, projektowych i technologicznych po to, by zwiększać dostępność oferowanych produktów i usług dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podnosić standardy obsługi tej grupy klientów. Jest to wyzwanie, które wymaga wsparcia systemowego i regulacyjnego. Dlatego wprowadzany jest mechanizm certyfikacji. Opisuje go Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a jego celem jest potwierdzenie standardów dostępności.

Dostępnie, czyli jak?

Do stosowania zasady dostępności obliguje właśnie wspomniana wyżej ustawa. Zawiera ona szereg obowiązków głównie dla instytucji sektora publicznego. Zostały one zobowiązane do wprowadzenia usprawnień organizacyjnych i technologicznych, które będą skuteczniej odpowiadać na potrzeby obywateli o szczególnych potrzebach. W ustawie określono również instrumenty wspierające rozwój dostępności w sektorze prywatnym czy organizacji pozarządowych, w tym właśnie mechanizm certyfikacji. Zainteresowane podmioty będą mogły potwierdzić, iż prowadzona działalność uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Biznes społecznie odpowiedzialny

Łatwo zaobserwować, że firmy i organizacje pozarządowe (NGO) coraz częściej promują i realizują działania, które wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami. Te inicjatywy wpisują  się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Pracodawcy przekonują się, że takie inicjatywy wzmacniają wizerunek ich firm. Pokazują, że przedsiębiorstwo nie jest obojętne na problemy, angażuje się w sprawy społeczne i jest zainteresowane nowymi wyzwaniami, jakie z nich wynikają.

Środowisko biznesu jest coraz bardziej świadome, że musi szybko reagować na potrzeby obecnych klientów i jednocześnie pozyskiwać nowych. Niepodejmowanie takich działań jest błędem. Przedsiębiorca musi także unowocześniać swoje produkty i usługi, aby utrzymać się na rynku i być postrzeganym jako innowator. Wprowadzenie nowych rozwiązań stymuluje kreatywność pracowników, wzmacnia obraz przedsiębiorstwa jako nastawianego na rozwój, a zatem strategicznie myślącego o przyszłości. 

Zadowolony klient – szansą na rozwój!

Osoby z niepełnosprawnościami to pełnoprawni klienci i pracownicy. Stanowią liczną oraz zróżnicowaną grupę uczestników życia społecznego. Obecnie to aż 12% Polaków. Prognozy demograficzne pokazują, że w związku ze starzeniem się naszego społeczeństwa takich osób będzie przybywać. Kiedy przedsiębiorstwo dba o ich potrzeby, zyskuje nowy, lepszy rodzaj relacji z odbiorcą swoich produktów. Może w większym stopniu zakładać, że marketing szeptany będzie działać na korzyść rozwoju firmy.

Grupa zadowolonych klientów i pracowników z grona osób ze szczególnymi potrzebami przyciąga swoje rodziny, przyjaciół, znajomych. Zasięg odbiorców produktów czy usług  poszerza się zatem sukcesywnie o osoby o różnych potrzebach i preferencjach. To z kolei stymuluje rozwój firmy i jej oferty.

Cytat z raportu: strategia pobudziła różne obszary w firmie do działania: HE, relacje inwestorskie, relacje z klientami, działania społeczne

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) to organizacja, która na co dzień zajmuje się tematyką CSR. Coroczny Raport FOB (Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”) omawia także kwestie dostępności. Według tego badania aż o 40%, w porównaniu do 2019 roku, wzrosła liczba dobrych praktyk w tym zakresie. Jednocześnie aż 95% respondentów uważa, że w polskim biznesie rola tematów społecznych, obok tematów środowiskowych (klimatycznych), będzie w ciągu najbliższych 5 lat rosła. Raport zdefiniował wiele korzyści osiąganych dzięki działaniom CSR. Prezentujemy najważniejsze z nich w tabeli.

Wykres kolumnowy: 54% - wzrost zaangażowania pracowników, 54% - większa rozpoznawalność marki, 41% - lepsza etyczna świadomość pracowników, 37% - poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi

Coraz więcej managerów (28%) dostrzega, że już w najbliższym czasie działania CSR w zarządzaniu organizacją będą wymagały systemowych rozwiązań (FOB, Raport z badania „Menedżerowie CSR 2020”).

Certyfikacja – korzyści dla wszystkich

Być może niewielu managerów wie, że obecne prawo daje przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym możliwości podejmowania długofalowych działań. Tymczasem wspomniana już ustawa o dostępności określa nowy (nieobowiązkowy) mechanizm certyfikacji. Firmy i organizacje, które pomyślnie przejdą audyt dostępności, otrzymają stosowny certyfikat. Audyt będą wykonywać niezależne podmioty, które są do tego uprawnione i posiadają konieczną wiedzę, kompetencje i zasoby.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia konkurs na podmioty certyfikujące. Ich zadaniem będzie między innymi: sprawdzanie czy badana instytucja spełnia wymogi dostępności, formułowanie zaleceń, wydawanie certyfikatów

Ograniczyć bariery

Badania i obserwacje środowiska pokazują, że certyfikacja dostępności będzie coraz częściej znajdowała się w kręgu zainteresowania pracodawców, firm i organizacji pozarządowych. Wiele dla promocji CSR robi w ostatnich latach Fundacja „Integracja”. Realizuje ona projekt „Obiekt bez barier”, w którym koncentruje się głównie na architektonicznym aspekcie dostępności. Prowadzone w projekcie audyty potwierdzają, czy obiekt dostosował się do potrzeb na przykład osób starszych lub opiekunów z małymi dziećmi. Rozwiązania i udogodnienia muszą też uwzględniać wygodę osób, które poruszają się na wózku, niewidomych, niesłyszących czy słabowidzących. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wielu instytucji – firm, urzędów, organizacji pozarządowych. Już 300 obiektów architektonicznych może pochwalić się certyfikatem. Są to między innymi: Pałac Prezydencki, Rezydencja Prezydenta RP, Miasteczko Orange, SKANSKA SPARK, SKANSKA Generation, Ghelamco HUB, HB Reavis Varso Place, Lotnisko Chopina i wiele innych.

Wyzwanie dla liderów zmian

Zainteresowanie prowadzeniem odpowiedzialnej społecznie działalności wśród firm bez wątpienia rośnie. Statystyki świadczą o dynamice tego trendu. Wynika z nich jednoznacznie, że certyfikacja dostępności to proces, w który warto się zaangażować. Daje on bowiem wiele możliwości: nie tylko umacnia wizerunek odpowiedzialnego partnera, ale także rozwija efektywne relacje biznesowe.

Cytat przedsiębiorcy-respondenta: Bez CSR to byłby ogromny problem. Musielibyśmy ignorować wielką ilość potrzeb płynących z zewnątrz i wewnątrz, od pracowników i klientów. Trudno jest mi to sobie wyobrazić

Co więcej, rozszerza kompetencje w samej organizacji oraz buduje zaufanie wśród jej klientów. Certyfikat, przyznany przez instytucje wyłonione w naborze MFiPR, będzie ponadto dawał wymierne korzyści ekonomiczne – zniżkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunki, jakie powinien spełniać podmiot certyfikujący

Wyzwania dostępności będą zajmowały również coraz więcej miejsca w debacie publicznej. W firmach i organizacjach pozarządowych stanowią coraz częściej jeden z celów o wysokim priorytecie. Szeroko pojmowana dostępność staje się wyzwaniem, które warto podjąć od zaraz.

Dołącz do liderów dostępności i wzmocnij proces zmiany! 

5 października rozpoczęliśmy nabór na podmioty certyfikujące. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 19 listopada 2021 roku.

Życzymy powodzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Certyfikacja dostępności".