Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o wynikach naboru i wykazie podmiotów dokonujących certyfikacji

Informujemy, że zostały zakończone prace Zespołu do spraw weryfikacji wniosków, złożonych na pierwszy nabór z podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji (dalej: Zespół).

Weryfikacji podlegały posiadane przez dany podmiot zasoby organizacyjne, kadrowe oraz narzędzia, pozwalające na należyte przeprowadzenie certyfikacji, zgodnie art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: ustawa o zapewnianiu dostępności).

Zgodnie z art. 16 ust. 9 ustawy o dostępności minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – po zakończeniu prac Zespołu – publikuje wyniki naboru.

Poniżej znajduje się dokument o nazwie „Podsumowanie prac Zespołu z dnia 19 maja 2022 r.”, który zgodnie z przyjętym regulaminem prac Zespołu zawiera ww. wyniki naboru.

Podsumowanie prac Zespołu ds. certyfikacji (PDF 241 KB)

Jednocześnie, w oparciu o wyniki naboru stworzony został wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji o którym mowa w art. 17 ustawy o zapewnianiu dostępności. Wykaz znajduję się na stronie Programu Dostępność Plus w zakładce Wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji.

 

Zmiana Ogłoszenia o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności (21.10.2021)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 października 2021 r. został zaktualizowany załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze z dnia 05.10.2021 r. tj. Wzór wniosku o nadanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności.

Zmiana dotyczy uwzględnienia w formularzu oświadczenia potwierdzającego formę współpracy podmiotu ubiegającego się o statusu podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności z osobami wykazanymi we wniosku jako zasób kadrowy tego podmiotu.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zmienionego załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze, który umieszczono poniżej.

Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy którzy złożyli wnioski w odpowiedzi na ogłoszenie do dnia publikacji niniejszej informacji, zostaną wezwani do ich  ponownego złożenia na zmienionym wzorze wniosku. Korespondencja w tej  sprawie będzie kierowana indywidualnie do tych podmiotów.

 

Ogłoszenie o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,  zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, dalej jako „ustawa o zapewnianiu dostępności”), ogłasza nabór podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji.

Nabór podmiotów odbywa się na zasadach opisanych w ogłoszeniu o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji.

Wzór wniosku składanego w naborze stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Wzór wniosku z 21.10.2021 - obowiązujący:

Uprzejmie prosimy o stosowanie zmienionego załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze, który umieszczono poniżej.

Wzór wniosku aktualny (DOCX 57 KB)

Wzór wniosku aktualny (PDF 374 KB)

Wzór wniosku z 05.10.2021 - nieaktualny:

Pozostałe załączniki do ogłoszenia:

Wnioski należy składać  w terminie od 5 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. w postaci:

 1. papierowej w kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej osobiście, lub przesłać pocztą albo kurierem na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.
 2.  elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), przesłać na skrzynkę ePUAP: /MIR/skrytkaESP lub na adres certyfikacja.nabor@mfipr.gov.pl
  z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.

UWAGA

Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru i po terminie zamknięcia nie spełnią wymogu dotyczącego zachowania terminu i zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: certyfikacja.nabor@mfipr.gov.pl

Odpowiedzi na zadawane pytania są udzielane indywidualnie. Jednocześnie najczęściej powtarzające się pytania i odpowiedzi są publikowane w zakładce Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Ogłoszenie opublikowano również w na stronie BIP.