Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, RPO Łódzkiego

Zakończony 30.09.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zakończony został konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałanie IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT”

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

  • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź Pokój 1.03, 1.04, I piętro

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

a)    instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,

b)   instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,

c)    instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC 697 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85,00% - projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR), 95,00% - pozostałe projekty.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

31 570 646,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru


UWAGA!
Błąd techniczny we wniosku o dofinansowanie do konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Informujemy, że dnia 15 września 2016 r. udostępniono 2 wersję formularza wniosku o dofinansowanie,  z uwagi na błąd techniczny w arkuszu X  „Oświadczenie". Odblokowano możliwość wyboru w pozycji 12 – „jestem / nie jestem".

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (XLS 1 MB) - aktualizacja 15.09.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu (DOC 697 KB) 

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu v.1 (XLS 1 MB)

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu v.2 (XLS 1 MB)  - aktualizacja 15.09.2016

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 678 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową (DOCX 101 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową (DOCX 102 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 72 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 82 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 55 KB)

Załącznik nr 8 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOC 310 KB)

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu(DOCX 220 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (DOCX 193 KB)

Załącznik nr 11 – Sposób i metodologia mierzenia efektywności społeczno-zatrudnieniowej (DOC 149 KB)

Załącznik nr 12 –Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego(DOC 210 KB)

Załącznik nr 13 – Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk (PDF 402 KB)

Załącznik nr 14 – Wzór stanowiska negocjacyjnego   (DOC 129 KB)

Dokumenty powiązane:

Raport Ekonomia społeczna w regionie łódzkim z 2015 r.  (PDF 2 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia z dnia 28 czerwca 2016 r. (PDF 4 MB)

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ zatwierdzona w dniu 24 marca 2016 r. Uchwałą nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia ŁOM (aktualizacja)  (PDF 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu v.2 (XLS 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 220 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (DOCX 193 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do konkursu zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl 

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

Serwis Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - www.lom.lodz.pl