Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.4

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

Zakończony 24.09.2019

Informacja z dnia 04.05.2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż skorygowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zmiana polegała na skorygowaniu listy projektów, zakwalifikowanych do etapu negocjacji o projekty, które zostały skierowane do etapu negocjacji w związku z ze zwiększonym limitem środków dostępnych na działaniu wynikającym m.in. ze zmiany kursu euro.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 z dnia 04.05.2020 r.

Informacja z dnia 14.02.2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Aktualizacja polegała na skorygowaniu listy projektów, zakwalifikowanych do etapu negocjacji o projekty, które po zakończonej procedurze odwoławczej zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach dostępnej alokacji.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 z dnia 14.02.2020 r.

Informacja z dnia 21.01.2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z  rozstrzygnięciem Komisji ds. protestu z dniem 23 stycznia 2020 r. następuje wznowienie pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 RPO WP na lata 2014-2020

Informacja nr 2 z dnia 12.12.2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, oraz dobro społeczne, jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2019 r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, DZIAŁANIE 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie, o kwotę około 4,9 mln PLN, do łącznej wysokości 23.225.817,61 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19- aktualizacja 12.12.2019 r.

Informacja nr 1 z dnia 12.12.2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19

Wyniki naboru 12.12.2019

Informacja z dnia 31.10.2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19

Informacja z dnia 21.10.2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19  

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 z dnia 21.10.2019 r.

 

Informacja z dnia 04.10.2019 r.

Informacji dot. wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie tj.:
Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 (DOCX 121 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).
  • Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.
  • Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).
  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18.300.000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 665 KB)

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2308-7-4-rozwoj-opieki-zlobkowej-w-regionie-projekty-konkursowe

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020  (PDF 774 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC 218 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (DOC 238 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów, pokój nr 303, tel. 17 74 32 867,017 850 92 24

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. (17) 85 09 200.

Materiały informacyjne:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019 r. 

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019 r.  - aktualizacja z dnia 17.09.2019 r. (PDF 747 KB)

Założenia konkursowe i kryteria wyboru projektów do dofinansowania (PDF 1 MB)

Zasady dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 7.4 (PDF 831 KB)

Linki

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2308-7-4-rozwoj-opieki-zlobkowej-w-regionie-projekty-konkursowe