Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.5

5.5 Kształcenie ustawiczne, RPO Pomorskiego

Zakończony 24.11.2016

Wyniki naboru 23.05.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (XLSX 73 KB)

Lista członków KOP (DOCX 144 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 maja 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

ul. Augustyńskiego 2 

80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu (DOCX 275 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. instytucje edukacyjne,
 2. szkoły wyższe,
 3. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 5. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. instytucje rynku pracy,
 7. związki zawodowe,
 8. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 9. organizacje pozarządowe,
 10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, poprzez:

i)        szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów, zgodnych ze standardami określonymi w ramie kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),

ii)       szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),

iii)     rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji (po jego wejściu w życie), obejmujący m.in. szkolenia i kursy. 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.5 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu (DOCX 275 KB) 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% (środki EFS). Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi: 86 872 000,00 PLN (środki EFS). Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 286/219/17 z dnia 14.03.2017 kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie została zwiększona do wysokości 180 950 630,56 złotych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 23.05.2017  (DOCX 275 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 23.05.2017 (7Z 2 MB)

Rejestr zmian z dnia 23.05.2017   (DOCX 184 KB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 14.03.2017 (DOCX 274 KB)

Zmiana z dnia 14.03.2017 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 180 950 630,56 PLN

Regulamin konkursu  (DOCX 322 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu  (7Z 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie   (DOCX 198 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 211 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu (DOCX 275 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.  W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu  o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi. 

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.