Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Drogowa dostępność transportowa / 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 13.06.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 09 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia  13 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 13 czerwca 2016 r.

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 09 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia  13 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 13 czerwca 2016 r.

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne powołane do wykonywania zadań leżących w kompetencji samorządów (gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne);
  • zarządcy dróg publicznych (przy czym istotny jest status drogi a nie zarządcy);
  • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne:

5.1 D inwestycje w drogi lokalne dotyczące przebudowy lub rozbudowy dróg lokalnych, spełniających warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. W ramach typu 5.1 D dopuszcza się wyłącznie przebudowę istniejących dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Budowa nowych dróg jest niedopuszczalna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru - 5.1.3 (DOCX 138 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 EUR – 4 363 100 PLN Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016 r., 1 euro = 4, 3631 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Uchwały-Regulamin-konkursu-5_1-ZIT-AJ-zmiana2 - od 29.04.2016

Załącznik nr 1 do Uchwały-Regulamin-konkursu-5_1-ZIT-AJ-zmiana2-sledz - od 29.04.2016

Załącznik nr 1 do Uchwały-Regulamin-konkursu-5_1-ZIT-AJ - wersja archiwalna - do 28.04.2016

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kryteria wyboru – 5.1 ZIT AJ (DOCX 138 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Wskaźniki – 5.1 ZIT AJ (DOCX 108 KB)

KOMUNIKATY:

Komunikat dla beneficjentów w sprawie konkursów z Dzialania 5.1-wskaźniki (DOCX 22 KB)

Informacja o zmianach - ZIT AJ - 29.04.2016

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zał. do Uchwały - Wykaz informacji (WND) - 29.04.2016

zakres wniosku - wersja archiwalna - do 28.04.2016

Deklaracja Natura 2000

Deklaracja RDW

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0

pelnomocnictwo

STUDIUM WYKONALNOSCI część opisowa - do 28.04.2016

UOKiK - Pomoc publiczna - Inf. dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

Wskazówki pomocne Wnioskodawcy przy wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie - działanie 5.1_18.03.2016 - do 28.04.2016

Wskazówki pomocne Wnioskodawcy przy wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie - działanie 5.1_18.03 - do 28.04.2016

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020_03.2016

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

 

2016.03 - Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zawarte są w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:Czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30 

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300 

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ