Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, RPO Łódzkiego

Zakończony 10.04.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zakończony został konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź          

  • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź Pokój 1.03, 1.04, I piętro, budynek B

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów  należy złożyć w formie papierowej (1 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3do Regulaminu Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą:

  • powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;
  • gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

  • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna;
  • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia
  • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zamieszczone zostały w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37 519 850 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Wzór fiszki projektowej

Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji fiszki projektowej

Załącznik nr 3 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową

Załącznik nr 7 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 8 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 9 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych

Załącznik nr 10 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej

Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

Załącznik nr 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)

Załącznik nr 13 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 15 Wzór stanowiska negocjacyjnego 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do konkursu zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl 

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl