Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 / 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej, RPO Mazowieckiego

Zakończony 21.09.2018

Baza umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 (PDF 228 KB) z 16 października 2020r.

Baza umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 (PDF 220 KB) z 9 październik 2020 r.

Baza umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 (XLS 77 KB) z 11 maja 2020 r.

Baza umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 (XLS 58 KB) z 31 października 2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania z 11 kwietnia 2019 r.  (PDF 124 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów z 5 kwietnia 2019 r. (PDF 126 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji z 5 marca 2019 r.  (PDF 90 KB)

Harmonogram oceny merytorycznej z 20 marca 2019 r.   (PDF 131 KB)

Lista projektów po ocenie formalnej z 26 października 2018 r. (PDF 139 KB)

Harmonogram oceny formalnej z 2 października 2018 r. (PDF 156 KB)

 

Wersje archiwalne:

Baza umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 z 9 lipca 2019r  (PDF 235 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania z 5 kwietnia 2019 r. (PDF 122 KB)

Harmonogram oceny merytorycznej z 28 lutego 2019 r. (PDF 152 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji po procedurze odwoławczej z 25.02.2019 r. (XLSX 23 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji z 8 lutego 2019 r. (PDF 88 KB)

Harmonogram oceny merytorycznej z 31 stycznia 2019 r. (PDF 131 KB)

Harmonogram oceny merytorycznej z 25 października 2018 r. (PDF 152 KB)

Lista projektów po ocenie formalnej z 23 października 2018 r. (PDF 107 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji z 16 stycznia 2019 r. (PDF 82 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0.).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się - Gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.   Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2.   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające typu operacji nr 1. Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy zarówno w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat

3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Preferowane będą projekty będące wynikiem partnerstwa międzysektorowego oraz projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi - 80%.                                                                                                                                                      

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,3631 z dn. 28 czerwca 2018 r. wynosi 19 633 950,00  PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Linki

http://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/web/rpo-wup-warszawa/-/7552460-informacje-o-konkursie-8-3-2

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/7506595-oglaszamy-konkurs-zlobki-w-warszawie-