Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Aktywna integracja / 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 28.02.2022

wiadomość z 15.06.2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów
skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 (PDF 241 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2022 r. (sierpień)

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Punkt kontaktowy WRPO 2014+
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl

od dnia 11.02.2022 r. od godziny 00:00
do dnia 28.02.2022 r. do godziny 15:30.

Dodatkowo, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, należy złożyć tożsamą wersję papierową wniosku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Punkt kontaktowy WRPO 2014+ od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • jednostki organizacyjne jst [1],
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  [1] W tym również jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

  zawodowej - pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej [2], [3], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami [4])

  edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy, tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami [4]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego [5], sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych [6], organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych)

  zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem) np.:
  - finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
  - skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
  - skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu [7],
  - skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających [8],
  - sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,
  - skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  społecznej – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej np.:
  - organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami [9] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej), 
  - finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
  - organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy [10],
  - organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
  - organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
  - organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),
  - koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,
  - pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach [11],
  - organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,
  - praca socjalna [12]
  - wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej

  działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

 2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
  Sieciowanie:
  - łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej;
  - wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;
  - wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną;
  - działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013;
  - doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
  - tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.

  [2] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.
  [3] Co do zasady nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ WTZ. Ewentualną decyzję o dopuszczeniu możliwości tworzenia tych podmiotów w ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeprowadzeniu analizy potrzeb regionu w tym zakresie oraz zagwarantowaniu trwałości funkcjonowania nowotworzonych podmiotów. Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów zostanie podjęta w oparciu o Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostanie uwzględniona w Regulaminie konkursu dla projektów konkursowych.
  [4] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  [5] W przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna należy poinformować właściwy terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy.
  [6] Zgodnie z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, wskazuje się następujące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
  [7] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  [8] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
  [9] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
  [10] Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  [11] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  [12] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

 

Kryteria wyboru projektów

Informacje na temat kryteriów wyboru projektów szczegółowo opisano w Regulaminie konkursu aktualny od 29.07.2022 (PDF 905 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej (UE) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu: 
Kwota dofinansowania projektu przekracza równowartość 100 000 euro.
Do przeliczenia ww. kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską (KE) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 

Minimalny wkład własny wynosi:
15% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

ogółem: 62 961 156,47 zł,
w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):
53 516 983,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu aktualny od 29.07.2022 (PDF 905 KB)

Regulamin konkursu  z 13.06.2022 nieaktualny (PDF 924 KB)

Regulamin konkursu z 27.01.2022 nieaktualny (PDF 924 KB) 

Regulamin konkursu nieaktualny (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Niezbędne dokumenty:

 1. Regulamin konkursu aktualny od 29.07.2022 (PDF 905 KB)
  Regulamin konkursu
  z 13.06.2022 nieaktualny (PDF 924 KB)
  Regulamin konkursu
  z 27.01.2022 nieaktualny (PDF 924 KB)
  Regulamin konkursu nieaktualny (PDF 2 MB)
 2. Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (PDF 793 KB).
 3. Załącznik 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (PDF 481 KB).
 4. Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB).
 5. Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 4 MB).
 6. Załącznik 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (PDF 14 MB).
 7. Załącznik 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PDF 1 MB).
 8. Załącznik 8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (PDF 518 KB).
 9. Załącznik 8.8 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (PDF 984 KB).
 10. Załącznik 8.9 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych – zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (PDF 289 KB).
 11. Załącznik 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (PDF 603 KB).
 12. Załącznik 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (PDF 624 KB).
 13. Załącznik 8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy - aktualny (PDF 98 KB)
  Załącznik 8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy - nieaktualny (PDF 199 KB) .
 14. Załącznik 8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (PDF 463 KB).
 15. Załącznik 8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 782 KB).
 16. Załącznik 8.15 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (PDF 4 MB).
 17. Załącznik 8.16 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 603 KB).
 18. Załącznik 8.17 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 608 KB).
 19. Załącznik 8.18 Wzór deklaracji poufności (PDF 661 KB).
 20. Załącznik 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej (PDF 4 MB).
 21. Załącznik 8.20 Wzór oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie weryfikacji czy dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS (PDF 529 KB).
 22. Załącznik 8.21 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk-Informator (PDF 2 MB).
 23. Załącznik 8.22 Tabela - Weryfikacja spełnienia minimalnego poziomu kryterium efektywności społecznej (PDF 396 KB).
 24. Załącznik 8.23 Tabela - Weryfikacja spełnienia minimalnego poziomu kryterium efektywności zatrudnieniowej (PDF 589 KB).
 25. Załącznik 8.24 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim (regionalne OSI) (PDF 598 KB).
 26. Załącznik 8.25 Wykaz obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI) (PDF 444 KB).

wiadomość z 29.07.2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmienione zostały zapisy Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką):
- w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, ppkt. 2.2.1 Kwota przeznaczona na konkurs wynosi:
Ogółem:                                                                            62 961 156,47 zł
w tym wsparcie finansowe EFS:                                53 516 983,00 zł

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 29.07.2022 r. i został udostępnionyw formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl i wrpo.wielkopolskie.pl oraz zamieszczono stosowną informację na stronie rpo-wuppoznan.praca.gov.pl.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

wiadomość z 13.06.2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmienione zostały zapisy Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką):
- w pkt. 2.1 Informacje o konkursie, ppkt 2.1.7 termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na sierpień 2022 r. oraz Ocena merytoryczna oraz negocjacje wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 105 dni roboczych od zakończenia naboru, wydłużonym o 5 dni roboczych uwzględnionych na dostarczenie wersji papierowej wniosku.
- w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, ppkt. 2.2.1 Kwota przeznaczona na konkurs wynosi:
Ogółem:                                                      50 241 011,10 zł
w tym wsparcie finansowe EFS:          42 704 859,44 zł
-  w pkt. 2.4. Procedura wyboru projektów do realizacji, ppkt. 2.4.3 termin zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu przypada na sierpień 2022 r.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 13 czerwca 2022 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz zamieszczono stosowną informację na stronie rpo-wuppoznan.praca.gov.pl.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

wiadomość z 27.01.2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką):
- w pkt. 2.1 Informacje o konkursie, ppkt 2.1.7 nabór wniosków – od 11 do 28 lutego 2022 r.;
- w pkt. 2.4. Procedura wyboru projektów do realizacji, ppkt. 2.4.3 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 11.02.2022 roku od godziny 00.00 do dnia 28.02.2022 roku do godziny 15.30.


W związku z powyższymi zmianami wydłużeniu uległ również termin rozstrzygnięcia konkursu:
- w pkt. 2.1 Informacje o konkursie, ppkt 2.1.7 termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na czerwiec 2022 r. oraz Ocena merytoryczna oraz negocjacje wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 105 dni roboczych od zakończenia naboru, wydłużonym o 5 dni roboczych uwzględnionych na dostarczenie wersji papierowej wniosku.
- w pkt. 2.4. Procedura wyboru projektów do realizacji, ppkt. 2.4.3 termin zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu przypada na czerwiec 2022 r.;

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 27 stycznia 2022 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz zamieszczono stosowną informację na stronie rpo-wuppoznan.praca.gov.pl.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu aktualny od 29.07.2022 (PDF 905 KB).

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

lub na adres poczty elektronicznej

infoefs@wup.poznan.pl
.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach naboru wniosków
nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22
z Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+
 (PDF 136 KB)

ostatnia aktualizacja FAQ: 24.02.2022 r.

Linki

www.wrpo.wielkopolskie.pl