Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, RPO Opolskiego

Zakończony 11.05.2016

Wyniki naboru

31 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wycofaniu wniosku nr RPOP.05.03.02-16-0014/16 pn. Życie w twierdzy - zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Nysie i remont Wieży Ziębickiej w Nysie, złożonego przez Gminę Nysa, z listy rankingowej projektów ocenionych w ramach naboru wniosków nr RPOP.05.03.02-IZ.00-16-001/16 dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

Lista projektów w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 2948/2016 wprowadzając zmianę w załączniku Lista ocenionych projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020, obejmując dofinansowaniem projekt pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu, przywróconego do ponownej oceny, zgodnie z procedurą wyboru projektów w ramach RPO WO 2014-2020.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. 

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny, dokonującej oceny projektu w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu.

Informacja o składzie komisji do oceny projektu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2665/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.03.02-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. Jednocześnie uchwałą zmieniającą nr 2666/2016 Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla ogłoszonego konkursu. W wyniku podjętych uchwał  spośród 10 projektów spełniających kryteria wyboru projektów, 4 zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. (PDF 320 KB)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. (PDF 291 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Punkt Przyjmowania Wniosków (parter) Ul. Ostrówek 5-7 45-082 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej (https://pw.opolskie.pl);

- papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Załącznik nr 2 Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)  (PDF 998 KB)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • przedsiębiorstwa[1].

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarach przygranicznych województwa opolskiego tj. na obszarze Powiatu Głubczyckiego, Nyskiego oraz Prudnickiego. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

 [1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:

 • Przebudowa[1], remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu;
 • Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia;
 • Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych;
 • Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu;
 • Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu. 

[1] Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 (PDF 606 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% lub 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 815 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 547 KB)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu 5.3.2 (PDF 412 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 975 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/ porozumienia/ decyzji o dofinansowanie (ZIP 30 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z późn. zm., wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs - IZ RPO WO 2014-2020. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu,  IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Telefonu: +48 77 44 04 720 -722
 • Bezpośrednio w siedzibie:  

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17,

45-083 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl