Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.2

5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.11.2016

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD - Chodzież  – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020”, w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Dokumentację projektowa można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Dokumentację projektową można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (ponadto formularz wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności - część opisową i obliczeniową, należy złożyć także w wersji elektronicznej) od 17.11.2016 r. od godziny 7.30 do 30.11.2016 r. do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  1. Budowa, rozbudowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja sieci kolejowej poza siecią TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych w województwie;
  2. budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 513 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 425 mln PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 143 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 604 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: katarzyna.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020