Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 5.2

5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska - Infrastruktura), Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 28.07.2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/2/16 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiło listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 8 marca 2018 r.

Wyniki naboru 8.03.2018

Poniżej plik do pobrania.

Lista rankingowa.xlsx (XLSX, 21 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec/kwiecień 2018

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia 1 egzemplarza wersji papierowej i elektronicznej wniosku o dofinansowanie.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zarządcy infrastruktury kolejowej (forma prawna – kod 116, kod 117)

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430, kod 431)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowaniu podlegają projekty przyczyniające się w największym stopniu do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych poza siecią TEN-T. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach działania 5.2 zostały określone w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Dofinansowanie UE w ramach tego konkursu mogą uzyskać projekty dotyczące kolei miejskiej polegające na budowie, modernizacji i rehabilitacji linii kolejowych, w tym z możliwością:

instalacji ERTMS,

budowy i modernizacji przystanków kolejowych oraz zintegrowanych węzłów przesiadkowych, możliwej tylko jako element projektu infrastrukturalnego (liniowego) kolei miejskiej. W przypadku zintegrowanych węzłów przesiadkowych ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z obsługą ruchu kolejowego i nie może mieć charakteru komercyjnego (bezpłatne parkingi, w tym typu Park&Ride, Kiss&Ride - nie powinny być zlokalizowane w centrum miasta, ponieważ celem projektu jest m.in. ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast),

budowy i modernizacji systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020" dla działania 5.2.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu — 85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1 230 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z art. 6 Regulaminu konkursu dla działania 5.2

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: konkurs5@cupt.gov.pl

Linki

http://www.cupt.gov.pl/?id=2290