Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.2

5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO Podkarpackiego

Zakończony 8.09.2016

Wyniki naboru 26.10.2016

Informacja z 26 października 2016

W dniu 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 podjął uchwałę nr 227/4597/16 w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu nr RPPK.05.02.00-IZ-00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Konkurs został zakończony na etapie weryfikacji technicznej.

 

Informacja z dnia 14 października 2016 r

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż żaden wniosek nie został skierowany do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.05.02.00-IZ-00-18-001/16, działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych po etapie weryfikacji technicznej.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić, za pomocą udostępnionego do tego celu Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z: Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,Regulaminem konkursu Regulamin konkursu udostępniony został na stronie  http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą terminali przeładunkowych lub prowadzące działalność gospodarczą związaną z magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport.

Przez przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TENT, w tym:

  1. budowa, przebudowa lub modernizacja terminali przeładunkowych wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą,
  2. budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury technicznej lub operacyjnej, w tym placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych,
  3. zakup lub modernizacja urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych,
  4. zakup lub modernizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych.

Celem konkursu jest zwiększenie ilości przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska oraz zapewnienie dodatkowej zdolności przerobowej terminali przeładunkowych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, pkt. 24.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

42 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 334 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 526 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

Pani Agnieszka Rudy, tel. 17 747 66 42

Pani Teresa Chlebek, tel. 17 747 66 42

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29

Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny RPO WP