Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 15.12.2015

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/15  

31 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1823/2016 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Maj 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu         
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                                             Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 8.12.2015 r. od godziny 7.30 do 15.12.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 5.11.2015 r.

Link do strony systemu LSI 2014+:https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

-  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

a) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

b) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

c) budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

d) wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. a-c).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do pliku Kryteria wyboru projektów  (DOCX 2 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

420 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Link do pliku Regulamin konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001_15 (DOCX 131 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 526 KB)

Link do pliku Podręcznik Systemu LSI 2014+ (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór Zobowiązania do realizacji Projektu (DOC 427 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/15.  

Link do pliku Regulamin konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001_15  (DOCX 131 KB)

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kantecka@umww.pl lub joanna.kaczmarek@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub 61 626 61 13.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest pod numerem tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020