Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 18.09.2015

Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Około 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Europejskich (CPE)
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro),
w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15,
z zastrzeżeniem, że 18.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

oraz

b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:  

 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawościami.
 3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

77 637 335,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu - dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 9 września 2015 r. 

UZASADNIENIE WYDŁUŻENIA TERMINU NABORU WNIOSKÓW: W związku ze zgłaszanymi uwagami przez Wnioskodawców, wskazującymi na niedostosowanie systemu SOWA do specyfiki projektów realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym, a co za tym idzie koniecznością wypracowania rozwiązania zgłaszanych kwestii problemowych z Instytucją Zarządzającą PO WER, termin naboru został wydłużony.

Regulamin konkursu - wersja po zmianach z dnia 9 września 2015 r. (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 24 lipca 2015 r.

Informacja o zmianach z dnia 24 lipca 2015 r (PDF 75 KB)                                                 Regulaminu konkursu wersja po zmianach z dnia 24 lipca 2015 r.   (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)                     

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER (DOC 278 KB)
Załącznik nr 2 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER (DOC 241 KB)
Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 1 MB)
Załącznik nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 1 MB)
Załącznik nr 5 Lista dobrych praktyk do wykorzystania w ramach kryterium premiującego dla tematu nr 3 (PDF 259 KB)
Załącznik nr 6 Zestawienie standardów i cen rynkowych (PDF 260 KB)
Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 777 KB)
Załącznik nr 8 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 468 KB)
Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 557 KB)
Załącznik nr 10 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 557 KB)
Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 561 KB)
Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 564 KB)
Załącznik nr 13 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 694 KB)
Załącznik nr 14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 863 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 777 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres email: power@cpe.gov.pl, tel.: 22 378 31 00.

Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07.00-001/15 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane poza Common Framework (stan na 04.09.2015  r.) (PDF 340 KB) 

Więcej aktualnych informacji na temat konkursu na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich

Linki

Strona internetowa: Centrum Projektów Europejskich

Bezpośrednie linki do:

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-001/15 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane poza Common Framework

Zapoznaj się z prawem i dokumentami w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020