Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.07.2016

Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną oraz skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 8 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 29 lipca br. wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz

b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku.

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,

- administracja publiczna,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

- instytucje rynku pracy,

- instytucje pomocy i integracji społecznej,

- szkoły i placówki systemu oświaty,

- uczelnie,

- przedsiębiorstwa,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty ekonomii społecznej,

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

1) Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) (1).

2) Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

3) Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

4) Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.

5) Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).

6) Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

7) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

 

[1] W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się finansowania działań o charakterze mobilnościowym, które mogą być realizowane tylko i wyłącznie w Działaniu 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.  

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB) zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

40 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16. W związku z zaleceniami po kontroli Instytucji Zarządzającej POWER przeprowadzonej w dniach 15-17 czerwca 2016 r. dotyczącymi stosowania oceny formalno-merytorycznej w konkursach ogłaszanych przez Centrum Projektów Europejskich w ramach Działania 4.3 PO WER, wprowadza się w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00–IP.07-00-07-003/16 zapisy dopuszczające zastosowanie ww. trybu oceny. Wybór trybu będzie uzależniony od liczby złożonych wniosków.   Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych od Regulaminu: W rozdziale 5 Wybór projektów – dodano zapisy odnoszące się do procedury oceny formalno-merytorycznej; Dodano załącznik 13a – kartę oceny formalno-merytorycznej.Termin obowiązywania aktualizacji: 28.07.2016 r.

Regulamin konkursu (PDF 940 KB) - wersja obowiązująca z dnia 27.07.2016r.

Załącznik (PDF 381 KB) - wersja obowiązująca z dnia 27.07.2016r.

Regulamin konkursu     (PDF 1 MB) - wersja archiwalna

 Regulamin konkursu wersja dla niedowidzących (PDF 1 MB)- wersja archiwalna

Załączniki wersja dla niedowidzących (ZIP 5 MB)

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 676 KB) projektu określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) projektu określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

Wzór porozumienia (PDF 1 MB)  o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze (PDF 940 KB) (PDF 1 MB) zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie: (22) 378 31 68  w godzinach 09.00-12.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (ZIP 710 KB) (Często zadawane pytania). 

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: https://www.cpe.gov.pl/

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Link do ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-003/16