Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 16.02.2017

UWAGA !!! ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3641/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2018 roku zmieniono załącznik nr 4 „Instrukcja wypełniania załączników” do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16, w związku z umożliwieniem przez Instytucję Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 zawierania z Beneficjentami umów o charakterze warunkowym.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 9 marca 2018 r. 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wyniki naboru 5.07.2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gmina Pacanów (DOCX 12 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Bliżyn (DOCX 119 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Opatów (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Kije (DOCX 120 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Oleśnica (DOCX 121 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Daleszyce (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Daleszyce (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Daleszyce (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Nowa Słupia (PDF 361 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Krasocin (PDF 340 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Suchedniów, projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – III etap (PDF 437 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Pierzchnica (DOCX 14 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Łopuszno (DOCX 14 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Suchedniów (PDF 258 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Brody (miejscowość Krynki) (PDF 221 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Brody (miejscowość Lubienia) (PDF 221 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Kunów (PDF 261 KB)

Informacja o zmianie listy projektów ocenionych oraz listy warunkowo wybranych projektów (PDF 131 KB)

Załącznik nr 1. Lista projektów ocenionych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 (PDF 188 KB)

Załącznik nr 2. Lista warunkowo wybranych projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 (PDF 189 KB)

Rozstrzygniecie I etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ 2014-2020 (PDF 131 KB)

Lista warunkowo wybranych projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamknietego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 (PDF 186 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe (PDF 561 KB)

Zakończenie oceny formalnej wniosków (PDF 118 KB)

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Działanie 4.3  (PDF 276 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 16 lutego 2017 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).  

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji papierowej (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 16 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST oraz związki i porozumienia JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: 

  • budowa/ rozbudowa/ przebudowa sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, spełniających współczynnik koncentracji[1] 120 mieszkańców na 1 km sieci lub 90 mieszkańców na 1 km sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995);
  • budowa/ rozbudowa/ przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK,
  • budowa / rozbudowa/ przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i kontroli jakości wody) wyłącznie jako niewielka część  (do 20% kosztów  kwalifikowalnych projektu) kompleksowego projektu regulującego gospodarkę ściekową (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej),
  • budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków  komunalnych (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego [1] Współczynnik koncentracji –  należy wyliczyć jedynie dla obszarów dotychczas nieskanalizowanych, na terenie których planowana jest budowa nowej sieci kanalizacji komunalnej w ramach projektu, jako stosunek liczby dodatkowych osób korzystających z nowo wybudowanej sieci kanalizacji komunalnej do długości wybudowanej sieci. Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, brak możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze górnej Wisły),
  • budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM ujętych w KPOŚK.

Kryteria wyboru projektów

Dokumentami stanowiącymi podstawę do wyboru projektów będą Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach, obowiązujący w dniu ogłoszenia konkursu oraz akty prawa miejscowego wydane po 28 lutego 2015 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

80 000 000,000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 4.3 (PDF 663 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku EFRR (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR  (PDF 6 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników EFRR (DOC 1 MB) obowiązuje od 9 marca 2018 r.

Instrukcja wypełnienia załączników EFRR  (DOC 1 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników EFRR  (PDF 2 MB)

Lista załączników EFRR  (PDF 302 KB)

Lista załączników EFRR (RTF 4 MB)

Instrukcja obsługi LSI - Proces rejestracji i logowania  (PDF 409 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Pre-umowy  (PDF 872 KB)

Wzór umowy o dofinasowanie EFRR  (PDF 618 KB)

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie EFRR  (PDF 1 MB)

 

Dodatkowe dokumenty:

Wymogi_formalne_i_kryteria_oceny_formalnej (PDF 820 KB)

Wzor_karty_weryfikacji_wymogow_formalnych (PDF 236 KB)

Wzor_karty_oceny_formalnej_EFRR (PDF 546 KB)

Zalacznik_ 9a_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_EFRR (XLSX 258 KB)

Zalacznik_9b_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_EFRR (XLSX 254 KB)

Zalacznik_12_Instrukcja_do_SWI_RPOWS_2014_2020 (PDF 2 MB)

Zalacznik_13_Lista_sprawdzajaca_w_zakresie_dokumentacji_OOS (PDF 411 KB)

Zalacznik_ 14_Aktualizacja_krajowego programu_oczyszczania_sciekow_komunalnych_2015 (PDF 1 MB)

Zalacznik_do_Aktualizacji_krajowego_programu_oczyszczania_sciekow_komunalnych_2015_Tabela_weryfikacji_ (XLS 2 MB)

Zalacznik_do_Aktualizacja_krajowego_programu_oczyszczania_sciekow_komunalnych_Wykaz_aglomeracji (XLS 2 MB)

Zalacznik_15_Aktualizacja_Master_Planu_ z_dnia_09_06_2016 (PDF 931 KB)

Zalacznik_do_aktualizacji_Master_Planu_z_dnia_09_06_2016 (XLS 2 MB)

Zalacznik_16_SZOOP_dla_Dzialania_4_3 (PDF 307 KB)

Zalacznik_nr_1_do_SZOOP_tabela_wskaznikow_4_3 (PDF 473 KB)

Załacznik_nr_2_do_SZOOP_Kryteria_merytoryczne_dla_Działania_4.3 (PDF 529 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza zamieszczona w regulaminie konkursu (PDF 663 KB)

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 39, 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020