Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskiego

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 16.06.2016 roku (od godziny 7.30) do dnia 09.09.2016 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 09.09.2016 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 są:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UEL 187 z 26.06.2014)]Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy publicznej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawieudzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej Kogeneracji oraz propagowania energii ze źróde odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015poz. 1420).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej(z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) najbardziej efektywne energetycznie
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.
Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 677 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

80%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 888 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 839 KB)

Pozostałe dokumenty:

Ogłoszenie o naborze (PDF 596 KB)
Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)
Instrukcja obsługi LSI (PDF 400 KB)
Lista załączników EFRR (DOCX 90 KB)
Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji (DOCX 328 KB)
Karta weryfikacji wymogów formalnych (PDF 241 KB)
Wzór karty oceny formalnej (PDF 504 KB)
Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 304 KB)
Wzór karty ponownej oceny merytorycznej (PDF 384 KB)
Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo (PDF 450 KB)
Obowiązki informacyjne Beneficjenta (PDF 1 MB)
Wzór etykiety na segregator (DOCX 28 KB)
Wzór karty informacyjnej (DOCX 78 KB)
Instrukcja wypełnienia załączników EFRR (DOC 1021 KB)
Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko (PDF 369 KB)
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku przeznaczonym do termomodernizacji (DOCX 82 KB)
Oświadczenie o wykorzystaniu linii produkcyjnej (DOCX 82 KB)
Oświadczenie o  niedokonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku (DOCX 86 KB)
Oświadczenie o PGN (DOCX 85 KB)
Załącznik do instrukcji SWI - pełna rachunkowość (XLSX 78 KB)
Załącznik do instrukcji SWI - uproszczona rachunkowość (XLSX 70 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Opis procedury odwoławczej znajduje się w §7 Regulaminu konkursu (PDF 888 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.I nformacji w kwestiach dotyczących kryteriów merytorycznych udzielają pracownicy Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej pod numerami telefonów: 41 365 81 53, 41 365 81 56.
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Ogłoszenie

Z uwagi na specyfikę Działania 3.2, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1744/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonał wydłużenia  terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 do dnia 10.10.2016 r. (dzień zamknięcia naboru do godz. 12.00 wysyłanie wersji elektronicznych za pomocą programu LSI; do godz. 15:30 dostarczanie wersji papierowych). Z uwagi na przesunięcie terminu składania dokumentacji konkursowej  orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na kwiecień 2017 roku. Pozostałe warunki konkursu pozostają nie zmienione.

Komunikat

dotyczący załącznika do jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 w ramach Osi Priorytetowej 3  Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, że w przypadku załącznika nr 3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej zaświadczenie z WFOŚiGW w Kielcach lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu należy dostarczyć najpóźniej do dnia zakończenia oceny formalnej wniosków.

W przypadku w/w załącznika Beneficjent jest zobligowany do załączenia „Oświadczenia”, w którym wskaże link do strony internetowej, na której umieszczony jest PGN lub równoważny dokument oraz numeru strony na której zawarta jest informacja o planowanej inwestycji, bez konieczności załączania dokumentu PGN.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020