Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 A Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 15.04.2016

Wyniki naboru 29.09.2016

Podpisane umowy:

Umowy podpisane w listopadzie 2016

Umowy podpisane w grudniu 2016

Umowy podpisane w styczniu 2017

Umowy podpisane w marcu 2017 

 

Rozstrzygnięto konkurs horyzontalny 3.1 A Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej. 

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.1 A - lista nieaktualna

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.1 A - aktualizacja w wyniku zakończenia procedury odwoławczej (01.02.2017) - lista nieaktualna

 

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.1 A - aktualizacja w wyniku zakończenia procedury odwoławczej (22.06.2017)

W związku z niewykorzystaniem całej alokacji przeznaczonej na konkurs, wszystkie projekty umieszczone na liście są rekomendowane przez KOP do dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

  1. Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.
  2. Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jst;

3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

4) przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej;

5) organizacje pozarządowe;

6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

7) towarzystwa budownictwa społecznego;

8) grupy producentów rolnych;

9) jednostki naukowe;

10) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;

11) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

12) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

13) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

14) Lokalne Grupy Działania;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

(3.1.A) Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:

a) energia wiatru (poniżej 5 MWe),

b) energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),

c) biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),

d) biogaz (poniżej 1 MWe),

e) energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),

f) energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu (PDF 621 KB)

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

95.285.553,92 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja aktualna (obowiązująca od dnia 12.02.2016 r.)

 

Wersje archiwalne:

W odpowiedzi na duże zainteresowanie wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE zniesiono ograniczenie jej wytwarzania dla przedsiębiorstw energetycznych. W związku z wprowadzeniem zmian wydłużono termin naboru do 15.04.2016 r.

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna (obowiązująca do dnia 12.02.2016 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 827 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 704 KB)

Zał. nr 4 Obowiązki informacyjno - promocyjne (PDF 760 KB)

Zał. nr 5 wykaz osób  (PDF 193 KB)

Zał. nr 6 zakres danych (PDF 312 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.dip@umwd.pl

Linki

Wszelkie informacje odnośnie konkursu dostępne są na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (www.dip.dolnyslask.pl).