Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Edukacja przedszkolna, RPO Pomorskiego

Zakończony 8.02.2021

Wyniki naboru 19.08.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 503 KB)

Lista członków KOP (PDF 239 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do września 2021 roku

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu. (DOCX 300 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP)[1] albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniający miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu.

Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu staje się beneficjentem, którym zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 może być podmiot mający status organu prowadzącego OWP[2]. 

[1] Przez organ prowadzący OWP należy rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

[2] W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wymóg ten uznaje się za spełniony z uwagi na realizację w tym zakresie zadań ustawowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez: 

 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, 
 • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • zakup i montaż wyposażenia,
 • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,-modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • działalność bieżąca nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli , wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

a)rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:

 • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy ,
 • dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty.

b)doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:

 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • staże i praktyki,
 • programy wspomagania,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.1przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 300 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Informacje na temat kwalifikowania wkładu własnego niepieniężnego w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS znajdują się w Rozdziale 6.10 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 56 291 545,81 PLN2 (środki EFS).

2 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR =  4,5782 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 12.08.2021 (DOCX 300 KB)

Rejestr zmian z dnia 12.08.2021 (DOCX 121 KB)

Zmiana z dnia 12.08.2021 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 56 291 545,81 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu  (DOCX 121 KB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 08.07.2021  (DOCX 300 KB)

Zmiana z dnia 08.07.2021 dotyczy tylko planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. IOK planuje rozstrzygnąć konkurs do września 2021 roku. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu (DOCX 300 KB) 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 208 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 464 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op3.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.  

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi. 

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Linki

Link do naboru konkursu nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20 na stronie RPO Pomorskie