Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

oraz

• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny, który:

a)    posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591),

b)    posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, co najmniej 1 projektu o zasięgu ponadregionalnym lub usług o łącznej wartości 50 tys. złotych brutto, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwo dla nauczycieli i specjalistów (pracowników systemu oświaty) w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Regulamin konkursu (PDF 913 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

22.197.000

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zmiana regulaminu konkursu obowiązująca od 16 stycznia 2017 r. (PDF 954 KB)

Zmiana regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (PDF 913 KB)

Załączniki:

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

 Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 218 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 11 - Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: konkurs.wspomaganie@men.gov.pl

Pytania i odpowiedzi - część I (PDF 491 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. I aktualizacja (PDF 495 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. II (PDF 418 K

Pytania i odpowiedzi - cz. III

Pytania i odpowiedzi cz. IV (PDF 617 KB)

Pytania i odpowiedzi cz.V (PDF 601 KB)

 

Linki

link do strony www.efs.men.gov.pl