Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.4

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 21.12.2015

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Podpisane umowy czerwiec 2016

Podpisane umowy lipiec 2016

Podpisane umowy sierpień 2016

Podpisane umowy wrzesień 2016

Podpisane umowy listopad 2016 

 

Rozstrzygnięto konkurs  ZIT WrOF 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP. Poniżej lista projektów wybrana do dofinansowania po ocenie merytorycznej.  

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów

W związku z niewykorzystaniem całej alokacji przeznaczonej na konkurs, wszystkie projekty umieszczone na liście są rekomendowane przez KOP do dofinansowania.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2016

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.

b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • MŚP
  • LGD (Lokalne Grupy Działania)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dot. Tworzenia nowych modeli biznesowych MŚP polegające na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi przejść weryfikację techniczną, ocenę zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz spełnić wszystkie kryteria formalne. Następnie przy ocenie merytorycznej musi spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 25% możliwych do uzyskania punktów za kryteria specyficzne merytoryczne.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wydatków kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

3.981.464,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu - wersja aktualna (obowiązująca od dnia 26.11.2015 r.)

 

Wersje archiwalne:

Ze względu na zmianę sposobu składanie wniosków o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs wydłużono termin zakończenia naboru. Zmiana regulaminu nastąpiła w następującym zakresie:

a) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie do 21.12.2015 r.

b) zmieniono zapisy pkt. 8 regulaminu, tj. "Zasady składania wniosków o dofinansowanie"  

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna (obowiązywała do dnia 26.11.2015 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 105 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 632 KB)

Zał. nr 4 Obowiązki informacyjno - promocyjne (PDF 819 KB)

Zał. nr 5 wykaz osób (PDF 196 KB)

Zał. nr 6 zakres danych (PDF 318 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Info.dip@umwd.pl zit@um.wroc.pl (w zakresie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Linki

Strona Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (www.dip.dolnyslask.pl) Strona Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej: (http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof)