Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 12.2

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Południowego(42/16), RPO Śląskiego

Zakończony 4.04.2016

Informujemy, że 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-042/16.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI) https://lsi.slaskie.pl/.
Następnie wniosek prześlij w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs poprzez wykorzystanie platform elektronicznych:
- Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 
- skrzynki podawczej e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl) z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Podpisz wniosek za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego: kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatem CC SEKAP, profilem zaufanym e-PUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
  3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  4. Organizacje pozarządowe;
  5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
  6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
  7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  1.  Przebudowa[1], budowa[2], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

[1] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, z późn. zm.).

[2] Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wnioski ocenimy w oparciu o kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020.

Kryteria wyboru projektów - Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WSL 2014‑2020

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% kosztów kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

15 202 400,05 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

ZMIANA REGULAMINU

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminu konkursu, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapisów związanych z możliwością przedłużenia terminu trwania oceny, w regulaminie zostały wprowadzone zmiany, których celem jest doprecyzowanie wskazanych zapisów i ujednolicenie podejścia interpretacyjnego.

 

Regulamin konkursu (obowiązujący do 29.03.2016 r.) (DOC 420 KB)

Regulamin konkursu (obowiązujący od 30.03.2016 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 433 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 172 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 512 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (DOC 431 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (DOC 487 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (DOC 138 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Telefony:

32 77 40 172

32 77 40 193

32 77 40 194

Linki

Informacja o naborze na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

Strona internetowa RPO WSL 2014-2020