Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Odnawialne źródła energii / 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego

Zakończony 31.01.2017

Dnia 19 lipca 2018 roku uchwałą nr 754/347/18 Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. 

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie otrzymały 24 projekty, które uzyskały najwyższą punktację w trakcie oceny strategicznej I stopnia. 

Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania: 172 329 438,74 PLN

Łączna wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 128 375 079,74 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2017 roku.www.gwa.pomorskie.eu

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/SkrytkaSzczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostek administracji rządowej,

4) innych jednostek sektora finansów publicznych,

5) organizacji pozarządowych,

6) podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych,

7) jednostek naukowych,

8) instytucji edukacyjnych,

9) szkół wyższych,

10) grup producentów rolnych,

11) przedsiębiorców,

12) podmiotów, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

- budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:

a) słońce do 2 MWe/MWt ,

b) biomasę do 5 MWt,

c) biogaz do 1 MWe,

d) geotermalne źródła ciepła do 2 MWt. 

- przebudowę infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe,

- budowę lub przebudowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,

- rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej

C.2. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami

C.3. Zaangażowanie kapitału prywatnego

C.4. Efekt ekologiczny

C.5. Współpraca mieszkańców

C.6. SUERMB

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 10.3.1. w SzOOP RPO WP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 121 841 798 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 10.3.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Jacek Jórasz, tel. (58) 326 81 26, e-mail: j.jorasz@pomorskie.eu,

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

Linki

www.rpo.pomorskie.eu