Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i Strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, któremu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

"Dzisiaj uruchamiamy kolejne działania w Programie Polska Cyfrowa. Przyjęcie kryteriów dla szybkich sieci i działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwi rozpoczęcie następnych naborów wniosków w Programie – mówiła wiceminister Iwona Wendel.

 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa

"Budujemy elektroniczne usługi, otwieramy zasoby informacji publicznej w administracji, nauce i kulturze, ale nie możemy zapomnieć o ludziach, którzy albo nie wiedzą, że Internet daje szanse albo nie mają dość wysokich kompetencji cyfrowych, żeby w sposób świadomy korzystać z możliwości jakie oferuje "– zaznaczyła.

Podczas III posiedzenia Komitetu zatwierdzono: metodykę i kryteria wyboru projektów dla działań:

  • 1.1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu oraz 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
  • Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaprezentowano również aktualną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla POPC oraz powołano Grupę roboczą do spraw e-administracji.

Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już trzy grupy robocze: ds. szerokopasmowego Internetu, ds. udostępniania informacji sektora publicznego oraz ds. realizacji III osi POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa

W spotkaniu, które odbyło się 18 czerwca 2015 r. w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, jak również Komisji Europejskiej. 

Ważne informacje

Polska Cyfrowa to krajowy program na lata 2014-2020, który skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.