Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podpisano dwie umowy na realizację projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach POIiŚ 2014-2020

10 sierpnia 2016 r. podpisano umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Pierwsza z umów została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na realizację projektu pn. „Czysta Odra w Szczecinie”, którego wartość całkowita wynosi ok. 148,3 mln zł, a wartość dofinansowania 76,85 mln zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2021. Inwestycja realizowana będzie na obu brzegach miasta Szczecina.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 30 km;
  • przebudowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 km;
  • modernizację Oczyszczalni Ścieków Zdroje, Stacji Uzdatniania Wody Pomorzany oraz pompowni Górny Brzeg i Białowieska, a także likwidację Oczyszczalni Ścieków Płonia;
  • zakup dwóch pojazdów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz dwóch samochodów z wyposażeniem warsztatowym na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej i wdrożenie trzech inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Przewidywany efekt ekologiczny to przede wszystkim wzrost liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej o ponad 3 tys. Osiągnięcie efektu planowane jest do końca 2022 r.

Drugą umowę NFOŚiGW zawarł z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno”. Projekt otrzymał dofinansowanie na realizację w wysokości ok. 3,4 mln zł.

Łącznie w sektorze środowiska podpisano już 19 umów o dofinansowanie na kwotę prawie 1,2 mld zł dofinansowania unijnego.