Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

PO WER – wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Konferencją 24 kwietnia z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak zainaugurowano realizację IV Priorytetu POWER 2014-2020 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Minister Maria Wasiak inauguruje Priorytet IV PO WER

"Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dostrzega potencjał w zwiększaniu innowacyjności rozwiązań społecznych i inwestowaniu we współpracę ponadnarodową. Właśnie dla tych celów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przygotowaliśmy osobny Priorytet, która opiera się na trzech filarach: innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa i współpraca ponadnarodowa. Polska potrzebuje bardziej innowacyjnych rozwiązań, które doprowadzą do zmian wprowadzanych szybciej, taniej i wydajniej oraz szerszej współpracy z partnerami zagranicznymi – mówiła minister Maria Wasiak podczas konferencji. - Inaugurując Priorytet IV proponujemy ambitne działania. Już w tym roku na terenie całego kraju rozpoczniemy konkurs prowadzący do inkubacji 240 innowacji społecznych, a dzięki takim programom jak Program Integracja poprzez Wymianę (IdA), tysiące młodych osób rozpocznie zagraniczne staże – dodała szefowa resortu infrastruktury i rozwoju."

Manuela Geleng z Komisji Europejskiej podkreśliła, że Polska najwięcej spośród wszystkich krajów członkowskich przeznaczyła na współpracę ponadnarodową z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INNOWACJE SPOŁECZNE

Celem realizowanych w POWER innowacji społecznych będzie wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej, w przypadku których dotychczasowe działania są niewystarczające lub wymagają nowego podejścia. Produkty innowacji społecznych będą włączane do polityk krajowych na różnych poziomach – nie tylko w powstających aktach prawnych, ale też np. poprzez wdrażanie nowych modeli czy standardów działania instytucji. Innowacje społeczne realizowane będą w dwóch schematach: mikro i makro.

Pierwszy z nich ma na celu inkubowanie nowych rozwiązań, czyli stworzenie warunków do rozwijania nowych, zalążkowych pomysłów, a następnie testowanie ich w praktyce. W czerwcu 2015 r. ogłoszony zostanie pierwszy konkurs na mikro-innowacje. Jego celem jest wyłonienie podmiotów, które wesprą inkubację nowatorskich rozwiązań problemów społecznych. Wybrani w drodze konkursu projektodawcy udzielą wsparcia merytorycznego i finansowego innowatorom społecznym. Tematy konkursu na mikro innowacje na rok 2015 to:

  • Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
  • Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
  • Kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  • Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Innowacje makro będą natomiast ukierunkowane na rozwiązywanie problemów polityki publicznej w najważniejszych dla EFS (Europejski Fundusz Społeczny) obszarach i będą realizowane przez podmioty o większym potencjale, mające realne możliwości włączenia rozwiązań w praktykę polityki publicznej. Ogłoszenie konkursu na makro-innowacje planowane jest na IV kwartał 2015 r.

MOBILNOŚĆ

Programy mobilności ponadnarodowej w PO WER to rozwój osobisty i zdobywanie kompetencji zawodowych poprzez udział w stażach, praktykach i edukacji poza granicami Polski.  Do końca 2023 r. ponad 70 tys. osób, z różnych środowisk, instytucji i branż weźmie udział w projektach związanych z mobilnością ponadnarodową.

Program Integracja poprzez Wymianę (IdA)

Programy mobilności ponadnarodowej – to pierwszy konkurs w IV Priorytecie POWER ogłoszony 2 kwietnia 2015 r. Skierowany jest on do beneficjentów, którzy chcą zorganizować programy dla osób w wieku 18-35 lat, oferujące im zagraniczne praktyki i staże zawodowe.

Konkurs ten bazuje na najlepszych praktykach niemieckiego odpowiednika – Programu IdA (niem.: Integration durch Austausch – Integracja poprzez Wymianę). IdA w latach 2007-2013 została z sukcesem wdrożona przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Do tego celu wykorzystano środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzi uczestnicy projektów, nie pracujący, nie uczestniczący w edukacji lub szkoleniach, wyjadą na staż do zagranicznego pracodawcy, w trakcie którego wzmocnią swoje kompetencje osobiste oraz zawodowe. Po powrocie do kraju, otrzymają wsparcie o charakterze aktywizującym na polskim rynku pracy tak, by nabyte kompetencje umożliwiły wejście na rynek pracy czy system edukacji. Zakłada się, że taką pomoc, w pierwszej turze konkursu, otrzyma ponad 2 tys. osób, z czego połowę stanowić będą młodzi ludzie którzy opuścili zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii, a także osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz te, które przedwcześnie zrezygnowały z edukacji.

Erasmus+

Z POWER wspierany będzie również program mobilności Erasmus+, w ramach którego zapewnione będą staże zagraniczne uczniom, absolwentom i kadrze nauczycielskiej, w tym studentom z niepełnosprawnościami lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Funkcję Narodowej Agencji dla Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Argonauci

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przygotowuje pilotaż programu mobilności ponadnarodowej dla urzędników administracji publicznej pod nazwą Argonauci. MIiR z kolei ogłosi konkurs na programy mobilności dla pracowników samorządów, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Programy mobilności przyczynią się do wprowadzenia najlepszych praktyk w obszarze organizacji i zarządzania sprawami publicznymi w polskich instytucjach. Uruchomienie tych działań jest planowane na II kwartał 2015 r.

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Działania z zakresu współpracy ponadnarodowej będą koncentrować się na wykorzystywaniu doświadczeń partnerów zagranicznych, wzajemnym uczeniu się podmiotów wspólnie zaangażowanych w projekty, wypracowywaniu nowych rozwiązań lub adaptowaniu w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa. Rolę Instytucji Pośredniczącej dla programów współpracy ponadnarodowej pełni Centrum Projektów Europejskich.

Common Framework

Projekty, które angażują partnerów z wielu krajów, zostaną ogłoszone w ramach Common Framework, czyli konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim. Dla całej Unii Europejskiej zostaną określone jednolite zasady i obszary działania. Uprości to dobór partnerów i realizację wspólnych zadań. Ogłoszenie konkursu skoordynowanego jest przewidywane na 2016 r.

Partnerstwa zagraniczne

Na poziomie krajowym Centrum Projektów Europejskich przeprowadzi konkursy na wdrożenie nowych rozwiązań, przede wszystkim z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie oraz tworzenia i realizacji polityk publicznych. Oczywiście we współpracy z partnerami zagranicznymi. Planowany termin uruchomienia konkursu to II kwartał 2015 r.