Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Masz firmę i chcesz ją rozwijać? Działaj i sięgnij w październiku po Fundusze Europejskie

Masz innowatorski pomysł, który warto wdrożyć? Chcesz opracować nowy produkt i potrzebujesz badań? A może masz doświadczenie w organizacji szkoleń lub tworzeniu multimediów? W październiku na przedsiębiorców czeka ponad 100 konkursów unijnych. To szansa dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców na pozyskanie pieniędzy na inwestycje. Oferta dotyczy obszaru m.in. badawczo-rozwojowego, innowacji, efektywności energetycznej, edukacji, rewitalizacji i współpracy ponadnarodowej. Wyszukaj coś dla siebie spośród 30 konkursów ogólnopolskich, 67  regionalnych i 10 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej znajdziesz więcej informacji o trwających naborach.

ikonka badania i rozwój

„Szybka ścieżka” to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z przyspieszoną oceną wniosków o dotację. Skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W październiku ruszają dwa takie nabory. Oba dotyczą opracowania nowego produktu lub usługi i wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

O dotacje w trybie „Szybkiej ścieżki” mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence”. Ten nabór  jest otwarty dla projektów, które już wcześniej doceniono, ale ze względu na niewystarczającą wysokość środków, nie przyznano im finansowania. Takie przedsiębiorstwa będą przechodziły znacznie uproszczoną procedurę oceny wniosków w porównaniu do standardowych konkursów w „szybkiej ścieżce”. Liczba kryteriów oceny, a także zakres informacji wymaganych we wniosku o dofinansowanie, zostały mocno ograniczone. Przewidziano tylko jeden etap oceny merytorycznej. Skróci to znacznie czas potrzebny na podjęcie decyzji o wsparciu projektu.

W obu konkursach wprowadzono rozwiązania, które otwierają nowe możliwości dla uczestników i ułatwiają im sięganie po środki unijne:

 • Firmy mogą sfinansować prace przedwdrożeniowe, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku.
 • Projekty mogą być realizowane w konsorcjach, których liderami są tylko duże przedsiębiorstwa.
 • Obniżono próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 1 miliona złotych dla MŚP.
 • Obniżono próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln zł dla dużych firm.

Z kolei z programów regionalnych możesz pozyskać granty na inwestycje w aktywa trwałe w Twoim przedsiębiorstwie (czyli np. w aparaturę, sprzęt) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa do wynalazków, patentów, prawo do wykorzystania wiedzy w danej dziedzinie działalności firmy). Dzięki temu możesz stworzyć lub unowocześnić infrastrukturę badawczo-rozwojową w swojej działalności innowacyjnej i stworzyć lub rozwinąć działy B+R czy laboratoria.

ikonka innowacje

Działasz w branży związanej z innowacjami? Trzy październikowe konkursy na wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych tj. INNOSBZ, INNOSTAL i PBSE to może być oferta dla Ciebie. Wszystkie nabory organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw. Składając wniosek możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko same prace.

Konkurs INNOSBZ dotyczy obszaru produkcji systemów bezzałogowych w tym: 

 • bezzałogowych statków powietrznych,
 • bezzałogowych platformy lądowych,
 • bezzałogowych platform operujących w środowisku wodnym,
 • podsystemów, podzespołów i technologii dla platform bezzałogowych.

Z kolei w konkursie INNOSTAL szansę na dofinansowanie mają projekty polegające na

 • ulepszaniu wyrobów stalowych i innowacyjnej technologii ich wytwarzania       
 • odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu      
 • optymalizacji zużycia energii.

Nabór PBSE dotyczy sektora elektroenergetycznego i projektów z obszaru:

 • energetyki konwencjonalnej        
 • energetyki odnawialnej      
 • sieci elektroenergetycznych      
 • nowych produktów i usług. 

Październik to także ostatnia okazja na złożenie wniosku o przyznanie dotacji dla mikro i małych firm w tzw. fazie preseed. Dotyczy przedsiębiorców, którzy mają pomysł, ale potrzebują środków na jego zrealizowanie i pokrycie kosztów podstawowych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

ikonka energetyka

Działasz w dużym przedsiębiorstwie lub spółdzielni mieszkaniowej, które są koordynatorem lub członkiem klastra energii? W październiku również możesz sięgnąć po dotacje unijne. Dzięki pozyskanym pieniądzom dofinansujesz inwestycje, w których wykorzystuje się technologię jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła (np. do ogrzewania mieszkań), tj. budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Chcesz zainwestować w sieci ciepłownicze i chłodnicze albo zastąpić konwencjonalne źródła energii źródłami odnawialnymi – ubiegaj się o środki z programów regionalnych.

ikonka nowe rynki zbytu

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy działają na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego, wydłużono do 14 grudnia 2017 termin naboru do II Etapu Internacjonalizacji MŚP. Dotyczy to jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy przeszli I Etap tj. mają opracowany nowy model biznesowy rozszerzenia swojej działalności na rynki zagraniczne. W II Etapie mogą ubiegać się o dotacje na projekt, który przygotuje ich do wdrożenia nowej strategii biznesowej.

ikonka innowacje społeczne

Jeśli masz duszę innowatora i lubisz tworzyć nowatorskie rozwiązania problemów, jeszcze do połowy października masz szansę na złożenie wniosku w konkursie z obszaru innowacji społecznych. Dotację może otrzymać projekt, który obejmuje przygotowanie i przetestowanie na określonej grupie osób różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy. Konkretnie chodzi o kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w branży IT przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i nie pracowały dotąd w zawodzie programisty.

ikonka nauka i edukacja

Dla przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w sektorze szkoleniowym, czy tworzeniu aplikacji elektronicznych w październiku pojawia się bogata oferta konkursów. Pierwszy z nich  skierowany jest do firm, które zajmują się kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Mogą pozyskać wsparcie unijne na przygotowanie szczegółowych planów i programów szkoleń, które wspomagają pracowników szkół. Dotyczy to nauczania m.in. kompetencji kluczowych uczniów np. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Kolejny konkurs to szansa dla przedsiębiorców, którzy posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji narzędzi diagnostycznych. Chodzi o narzędzia, które wspierają pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji unijnej możesz opracować materiały i aplikacje elektroniczne do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na każdym etapie edukacji dla uczniów o specjalnych potrzebach.

Granty można także wykorzystać na kursy/szkolenia, których celem jest nabycie konkretnych umiejętności przydatnych na danym stanowisku pracy w firmie.

Firmy, które działają w branży multimedialnej również mają szansę na dotację unijną. Mogą pozyskać pieniądze na stworzenie multimedialnych i interaktywnych e-materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotyczy to materiałów do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, biologia), humanistycznych (polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie) oraz matematyki i informatyki.

Z kolei przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą wykorzystać środki unijne na tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) oraz klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki, a także tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach już istniejących.

W  województwie śląskim i podlaskim możliwe jest jeszcze aplikowanie o środki na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe np. z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ikonka szkolenia

W tym miesiącu warto ubiegać się o środki z programów regionalnych na wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników i usługi doradcze w tym zakresie. Możesz również dofinansować programy przekwalifikowania pracowników, które przygotowują ich do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

ikonka rewitalizacja

W programach regionalnych czeka na Ciebie 7 konkursów na projekty dotyczące rewitalizacji. Wsparcie możesz otrzymać na:

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ lub pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,      
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich,      
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach, z możliwością zagospodarowania przyległego otoczenia.

Poznaj szczegóły

Jesteś zainteresowany jakimś konkursem? Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych dla przedsiębiorców!