Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o nowych poziomach efektywności zatrudnieniowej dla RPO na 2022 r.

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające programami regionalnymi (IZ RPO) wyznaczone minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej.

Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r.

W przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, których nabór zakończy się jeszcze w 2021 r., a których realizacja rozpocznie się po 31 grudnia 2021 r., rekomendowane jest przyjęcie progów efektywności zatrudnieniowej wskazanych w niniejszym piśmie. 

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie. (PDF 116 KB)