Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych

Jeśli reprezentujesz szkołę bądź inną instytucję edukacyjną, powinieneś zainteresować się możliwościami dofinansowania.  Fundusze są dostępne zarówno dla placówek publicznych, jak i niepublicznych. Środki unijne mogą być wykorzystywane na działalność dydaktyczną i wychowawczą, ale także na infrastrukturę potrzebną edukacji.

Przedszkola

Możesz starać się o wsparcie stworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Fundusze będziesz mógł wtedy przeznaczyć np. na sfinansowanie kosztów przyjęcia większej grupy dzieci do Twojego przedszkola.

Jeśli masz pomysł na zorganizowanie dodatkowych, specjalistycznych zajęć w Twoim przedszkolu, to na takie cele również możesz pozyskać środki unijne. Co możesz zrobić? Zastanów się np. nad organizacją zajęć logopedycznych, terapeutycznych, psychologicznych, gimnastyki korekcyjnej, itp. Jest to szczególnie ważne, jeśli w Twoim przedszkolu są dzieci z niepełnosprawnościami. Możesz także dofinansować zajęcia ogólnorozwojowe, np. takie, które lepiej przygotują przedszkolaki do pójścia do szkoły.

Nie możesz zapomnieć także o nauczycielach i opiekunach, którzy pracują w Twoim przedszkolu. Dofinansowanie może dotyczyć również tej grupy, np. w formie przygotowania do prowadzenia jakichś specjalistycznych zajęć. Fundusze na edukację przedszkolną znajdziesz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Szkoły

Dofinansowania z Funduszy Europejskich dla szkół dotyczą różnych poziomów edukacji. Projekty dydaktyczne i wychowawcze możesz realizować zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i placówkach ponadgimnazjalnych. J

Bardzo ważne jest także rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. Co kryje się pod tym pojęciem? Są to umiejętności matematyczno – przyrodnicze, informatyczne i w zakresie języków obcych. Postaraj się, aby Twój projekt skupiał się właśnie na tych dziedzinach wiedzy. Młodym ludziom przydaje się także pomoc w budzeniu w nich innowacyjności, przedsiębiorczości czy umiejętności pracy zespołowej. Spróbuj więc wykorzystać w swoim projekcie elementy, które rozwiną także te zdolności. Jakie działania możesz zaplanować? Dofinansowanie możesz przeznaczyć m.in. na dodatkowe zajęcia wyrównawcze, lekcje rozwijające zdolności uczniów, organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów. Jeśli potrzebujesz sprzętu czy pomocy dydaktycznych, aby takie zajęcia zrealizować, możesz przeznaczyć Fundusze Europejskiej także na ich zakup. Pamiętaj jednak, że takie wydatki mogą stanowić tylko niewielką część całego Twojego projektu. Musisz się powiem skupić na realizacji projektu edukacyjnego.

W szkołach często spotykasz się także z uczniami, którzy wymagają szczególnej uwagi. Z jednej strony są to osoby szczególnie uzdolnione. Mogą one liczyć na stypendia naukowe finansowane ze środków unijnych. Takie projekty realizują urzędy marszałkowskie. Z drugiej strony w szkołach są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Fundusze Europejskie umożliwiają Ci finansowanie indywidualnej pracy z takimi uczniami. Nie zapominaj także o nauczycielach. Możesz pomóc im w pracy, dzięki dofinansowaniu szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy materiałów do samokształcenia. Fundusze na edukację w szkołach znajdziesz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Szkoły zawodowe

Jeśli działasz w obszarze edukacji zawodowej, możesz korzystać z tych wszystkich możliwości, o których czytałeś wcześniej. Szkoły zawodowe mają jednak także swoje specjalne potrzeby. Dlatego możesz starać się o dofinansowanie m.in. doradztwa zawodowego, staży czy praktyk dla uczniów, współpracy z przyszłymi pracodawcami. Zastanów się także nad innymi formami wsparcia. Możesz zorganizować zajęcia na uczelni, z którą współpracujesz albo zacząć współdziałać z instytucjami, które pomogą uczniom znaleźć pracę w zawodzie.

Uczniowie kończący szkoły zawodowe, aby łatwiej znaleźć pracę, często potrzebują dokumentu potwierdzającego ich kompetencje. Możesz przeznaczyć dofinansowanie na to, aby pomóc im uzyskać takie uprawnienia jeszcze podczas nauki w szkole. Fundusze unijne wspierają np. udział uczniów w kursach kwalifikacyjnych poza szkołą czy egzaminach zawodowych.

Jeśli jesteś związany ze szkołą zawodową, to wiesz także, że sporym problemem jest brak odpowiedniego wyposażenia. Jest ono niezbędne, żeby uczniowie mogli praktykować i poprawiać swoje umiejętności. W ramach Funduszy Europejskich możesz uzyskać dofinansowanie na doposażenie szkół i innych placówek kształcenia zawodowego. Chodzi tu o zakup takich sprzętów i materiałów dydaktycznych, które zbliżą warsztat w szkole do naturalnych warunków pracy. Pamiętaj jednak, że projekt związany z zakupem wyposażenia powinieneś połączyć z zajęciami dla uczniów.

Uzdolnieni uczniowie szkół zawodowych mogą liczyć na stypendia finansowane ze środków unijnych. Nauczyciele, którzy uczą zawodów, mogą natomiast korzystać z różnych dofinansowanych form podnoszenia swoich kwalifikacji.

Projekty związane z edukacją zawodową możesz dofinansować w Twoim programie regionalnym.

Szkoły dla dorosłych

W programie regionalnym Twojego województwa znajdziesz także fundusze na tzw. kształcenie ustawiczne. Korzystając z właśnie tych środków będziesz mógł przygotować projekt mający na celu edukację osób dorosłych. Mogą to być w szczególności szkolenia zawodowe, ale także finansowanie zajęć w szkołach dla dorosłych. Celem Twojego projektu powinna być pomoc w zdobyciu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji osób dorosłych. Możesz dofinansować organizację szkoleń i kursów zawodowych, przede wszystkim takich, które zakończą się uzyskaniem przez uczestników odpowiednich uprawnień. Pamiętaj, że możesz też bardziej kompleksowo wspierać osoby dorosłe, które chcą się dalej uczyć. Masz możliwość sfinansowania np. cyklu różnych kursów, jeśli jest to potrzebne, żeby uczestnicy nabyli właściwe umiejętności.

Infrastruktura edukacyjna

W wielu programach regionalnych znajdziesz także dofinansowania związane z infrastrukturą szkół czy przedszkoli. Na co możesz je przeznaczyć? Środki te przede wszystkim powinieneś wykorzystać na doposażenie swojej placówki tak, aby zapewnić lepsze warunki do nauki. Może się to wiązać tylko z zakupem odpowiedniego wyposażenia, ale mogą to być także jakieś prace budowlane czy remontowe. Niektóre programy regionalne umożliwiają Ci dofinansowanie infrastruktury wokół szkoły, np. boiska czy sali gimnastycznej.

Pamiętaj jednak, że środków na infrastrukturę edukacyjną nie przewidziano we wszystkich województwach. Niektóre programy regionalne nie obejmują takiego dofinansowania. W takich sytuacjach pojawia się inne wyjście - fundusze na rewitalizację różnych obiektów. Celem może być dostosowanie budynku tak, aby zaczął on pełnić funkcje edukacyjne.

W związku z infrastrukturą edukacyjną, zwróć uwagę na jeszcze jedną możliwość oferowaną w twoim programie regionalnym. Są to dofinansowania związane z informatyzacją szkół, które kontynuują projekt o nazwie „Cyfrowa szkoła”. Wcześniej był on finansowany ze środków krajowych, a nie unijnych. Na co może liczyć szkoła? Z jednej strony fundusze można przeznaczyć na wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wykorzystują różne technologie informacyjne i komunikacyjne. Z drugiej strony dofinansowania powinny dotyczyć zajęć, które podnoszą kompetencje cyfrowe uczniów.