Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie z zakresu działania 7.1 "Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne", Regionalny Program Województwa Lubelskiego

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach priorytetu 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego", działanie 7.1 "Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne". 

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy wypełnić formularz rejestracyjny Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2019, do 15.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej instytucji, maksymalnie dwóch osób w przypadku dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Brak możliwości wypełnienie formularza oznacza, że ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione e-mailowo o jego terminie.Przewidywany termin szkolenia przypada na początek grudnia.

Dla kogo

Potencjalni wnioskodawcy konkursu w ramach priorytetu 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego", działania 7.1 "Dziedzictwo kulturowe i naturalne": 

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • Parki narodowe i krajobrazowe,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki (w przypadku jednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach PO IŚ. Projekty takich jednostek nie będą mogły uzyskać dofinansowania w ramach RPO WL).

Program szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wymaganiami formalno–prawnymi dotyczącymi procedury aplikacyjnej.