Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Elblągu „Fundusze Europejskie na gospodarkę odpadową oraz wodno-ściekową”

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, priorytet 5 "Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów", dotyczące działań: 5.1 Gospodarka odpadowa i 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2020 r. od 10:00 do 13:00 w Hotelu Młyn w Elblągu, ul. Kościuszki 132. 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOCX 53 KB) na adres lpielblag@warmia.mazury.pl do 6 lutego 2020 r. do 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Dla kogo

Na spotkanie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Program spotkania

  • 10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników spotkania;
  • 10:15 – 10:25 Przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę spotkania.Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 10:25 – 11:00 Możliwości aplikowania w ramach Działania 5.1 i 5.2 RPO WM na lata 2014 – 2020, w tym: typy projektów podlegające dofinansowaniu w ramach poszczególnych działań/poddziałań, podmioty uprawnione do udziału w konkursie, limity i ograniczenia w realizacji projektów, poziom dofinansowania, wskaźniki monitorowania w ramach projektu, zasady kwalifikowalności wydatków w projekcie, forma, termin i miejsce złożenia wniosku;
  • 11:00 – 11:20 System oceny i kryteria wyboru projektów.Procedura odwoławcza;
  • 11:20 – 11:45 Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zapisy, formy zabezpieczenia umowy, możliwości dokonywania zmian w projekcie;
  • 11:45 – 12:00 Przerwa kawowa;
  • 12:00 – 12:45 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu (krok po kroku).Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie projektu.Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.Omówienie najczęściej popełnianych błędów w aplikowaniu o dofinansowanie;
  • 12:45 – 13:00 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

tel.: (55) 620-09-13/14/16
e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl