Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać wsparcie w konkursach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z sektora energetyki.

Informacje o szkoleniu

Ministerstwo Energii - Instytucja Pośrednicząca I i VII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko zaprasza na trzecią edycję szkolenia na temat zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Infrastruktura  i Środowisko  - sektor energetyka

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów I i VII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
 • przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,
 • przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej,
 • przedsiębiorcy,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w trzeciej edycji szkolenia proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

1. Możliwość uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -  sektor energetyka:

 • typy beneficjentów;
 • rodzaje wsparcia;
 • ogólne założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze energetyki.

2. System instytucjonalny w ramach POIS 2014-2020:

 • ogólna charakterystyka instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIS 2014-2020.

3. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie:

 • omówienie  najważniejszych aktów prawnych i wynikających z nich obowiązków beneficjenta.

4. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z POIS 2014-2020:

5. Zasady aplikowania o środki unijne w latach 2014-2020, w tym szczególne omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu:

 • szczegółowa charakterystyka wniosku o dofinansowanie projektu;
 • zasady składania wniosku o dofinansowanie projektu;
 • zasady oceny wniosków o dofinansowanie (ocena formalna i ocena merytoryczna);
 • kryteria wyboru projektów, tryby wyboru projektów;
 • procedura odwoławcza;
 • omówienie wzoru umowy o dofinansowanie projektu. 

6. Zasady dokonywania zmian w projekcie i we wniosku o dofinansowanie projektu.

7. Wskazówki dotyczące przygotowania skutecznego wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem kwestii klimatycznych we wnioskach oraz omówienie często popełnianych błędów. 

 

Organizator szkolenia

ECDDP Szkolenia Sp. z o.o.

Kontakt: Pani Agata Piaseczyńska
tel.: +48 12 622 86 12
e-mail: agata.piaseczynska@ecddp.pl