Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mieszkalnictwo

Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa.

Przykładowe pod tematy:

  • rozwój budownictwa czynszowego na obszarach rewitalizowanych;
  • projektowanie inwestycji remontowych i modernizacyjnych w gminnych zasobach mieszkaniowych, w tym doposażenie w infrastrukturę techniczną;
  • integrowanie inwestycji mieszkaniowych i rewitalizacyjnych;
  • projekty mieszkaniowe na obszarze rewitalizacji zapewniające mix społeczny;
  • stworzenie systemu gospodarowania gminnym zasobem lokali komunalnych w celu zapewnienia "banku mieszkań" dla czasowo przeprowadzanych lokatorów budynków podlegających remontom bądź przebudowom w ramach rewitalizacji, wraz z dobrymi praktykami w zakresie łagodzenia negatywnych skutków przeprowadzek dla lokatorów i zapewniania ich współpracy;
  • wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkaniowych (w zakresie budowy, adaptacji lub modernizacji).

Zestaw analiz i diagnoz dotyczących kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi

W ramach projektu pilotażowego w Łodzi przygotowano diagnozę czynników, które mają wpływ na wybór miejsca zamieszkania przez mieszkańców oraz wyboru tymczasowych miejsc zamieszkania przez studentów. Badanie dotyczyło czynników motywacji oraz realnych możliwości wyborów mieszkaniowych łodzianek i łodzian. W badaniu uwzględniono: preferencje indywidualne w zakresie formuły i miejsca zamieszkania (jak np. własnościowe lub najem, typologia budynku, rynek pierwotny a rynek wtórny, wielkość i standard, lokalizacja itd.) oraz zestaw najważniejszych kryteriów w zakresie oczekiwanych cech otoczenia, jak np. pożądane funkcje, wymagania dotyczące mobilności, czynniki środowiskowe, a także czynniki bardziej zindywidualizowane takie jak zasobność, sytuacja rodzinna, subiektywna ocena emocjonalna. 

Więcej informacji w części poświęconej projektowi pilotażowemu w Łodzi w wątku "Czynniki wyboru miejsca zamieszkania".

 

Rewitalizacja. Interaktywny poradnik mieszkaniowy

Prezentowana publikacja powstała z aktywnym udziałem gmin, dla których rewitalizacja jest jednym z głównych zadań w nadchodzących latach. Celem Poradnika mieszkaniowego jest promocja rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które mogą wspierać realizację projektów mieszkaniowych w rewitalizacji.  

Poradnik jest publikacją, która będzie poszerzana i aktualizowana wraz z postępem realizacji projektów mieszkaniowych wspierających rewitalizację. Dwie pierwsze części to kompendia (pytania i odpowiedzi) dotyczące wybranych dwóch zagadnień: oddłużanie najemców lokali w mieszkaniowym zasobie gminy i wsparcie wspólnot mieszkaniowych w remontach. Trzecia część to rozwiązania, nad którymi toczą się prace i które w najbliższym czasie mogą znaleźć zastosowanie w rewitalizacji. Nazwaliśmy je inspiracjami i zachęcamy do śledzenia szczególnie tej części, dzielenia się opiniami i pytaniami na ich temat. Pozwoli to uzupełniać Poradnik o materiały, które będą dla Państwa przydatne. Będzie on aktualizowany w miarę rozwoju projektów rewitalizacyjnych w polskich miastach.

Zachęcamy Państwa do lektury Poradnika, a także dalszego współtworzenia go poprzez dzielenie się z nami Państwa opiniami i pomysłami w zakresie rozwiązań mieszkaniowe służących rewitalizacji polskich miast (drogą mailową na adres: marcin.bogusz@mfipr.gov.pl).

Rewitalizacja. Interaktywny poradnik mieszkaniowy - publikacja (PDF 2 MB)

***

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło dyskusję z miastami na temat możliwości poprawy sytuacji mieszkaniowej obywateli, w szczególności w kontekście szerokich procesów rewitalizacyjnych, którym zostały poddane polskie miasta. Jednym z podjętych działań jest zachęcenie samorządów miejskich do efektywniejszego stosowania dostępnych, a także wprowadzenia nowatorskich narzędzi, dzięki którym uda się osiągnąć pozytywne zmiany w sytuacji mieszkaniowej. Dobrą ku temu okazją jest realizacja projektów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast oraz tzw. projektów pilotażowych (finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020). Dwadzieścia trzy miasta realizujące te przedsięwzięcia dostrzegają potencjał działań z zakresu mieszkalnictwa w procesach efektywnej rewitalizacji. Ze względu na kompleksowy charakter rewitalizacji, zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych wszystkim mieszkańcom staje się jej warunkiem podstawowym i jednocześnie koniecznym, gwarantujący sukces całego przedsięwzięcia.

Powstanie publikacji poprzedziły warsztaty mieszkaniowe, które Ministerstwo Rozwoju zorganizowało dla miast – beneficjentów w ramach projektu Modelowa Rewitalizacja Miast oraz tzw. projektów pilotażowych (finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020). Warsztaty przeprowadzono w dniach 11-13 stycznia 2017 r. w Centrum Kreatywności na warszawskiej Pradze. Okazało się, że takie spotkanie, służące wymianie doświadczeń i dobrach praktyk między miastami (m.in. w zakresie skutecznych rozwiązań oddłużeniowych), jest świetną okazją do nauki i zaadoptowania efektywnych rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa. Przedstawiciele miast poznali również nowatorskie narzędzie jakim jest Społeczna Agencja Najmu, które pomaga w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli o niskich dochodach. W świetle realizowanych projektów rewitalizacyjnych ważne okazały się również zagadnienia dotyczące ochrony interesu lokalnej społeczności, w szczególności narzędzi wymaganych do sprawnego przeprowadzenia procesu przeprowadzek czy zagwarantowania przemieszania społecznego (social mix).

Warsztaty dot. mieszkalnictwa

Zdj. Warsztaty z mieszkalnictwa, 11-13 stycznia 2017 r., Warszawa – Centrum Kreatywności

Jednocześnie sięgnęliśmy po dobre wzorce sąsiadów, gdzie struktura rynku mieszkaniowego elastycznie odpowiada na potrzeby obywateli. Przedstawiciele ww. miast, realizujących pilotażowe projekty w zakresie rewitalizacji mieli okazję – na przykładzie Lipska – zaobserwować, jak miasto i jego mieszkańcy radzą sobie z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych i jak ważne są działania w tym zakresie w procesie rewitalizacji. Uczestnicy wizyty studyjnej w Lipsku poznali praktyczne przykłady działań rewitalizacyjnych uwzględniających potrzeby mieszkaniowe obywateli i tym samym zdobyli praktyczną wiedzę potrzebną do przeniesienia analogicznych rozwiązań na grunt polskich miast. Szczególnie interesujące i godne zaadoptowania okazały się domy wielopokoleniowe (na przykładzie SchönerHausen www.schoenerhausen.org) czy kooperatywy mieszkaniowe (na przykładzie Spießgesellen). Ponadto, na przykładzie dawnej fabryki tapet (Tapetenwerk) uczestnicy przekonali się jak można skutecznie przeprowadzić rewitalizację, przywracając do życia niszczejące obiekty pofabryczne, tworząc nowe miejsca pracy i jednocześnie lokalne centrum życia kulturalnego.

Lipsk. Remont domu wielopokoleniowego

Zdj. Remont domu wielopokoleniowego SchönerHausen, 2-4 kwietnia 2017 r., Lipsk

 

Dawna fabryka tapet

Zdj. Wizyta w dawnej fabryce tapet Tapetenwerk, 2-4 kwietnia 2017 r., Lipsk

 

Dawna fabryka tapet

Zdj. Wizyta w dawnej fabryce tapet Tapetenwerk, 2-4 kwietnia 2017 r., Lipsk

 

Dawna fabryka tapet

Zdj. Wizyta w dawnej fabryce tapet Tapetenwerk, 2-4 kwietnia 2017 r., Lipsk

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, przedstawiciele miast – beneficjentów projektów pilotażowych i modelowych, szczególnie zainteresowani tą tematyką i pragnący ją wykorzystać w prowadzonej rewitalizacji, współpracowali w ramach grupy roboczej, wspieranej także przez ekspertów Instytutu Rozwoju Miast oraz pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W efekcie opracowany został podręcznik: Rewitalizacja. Interaktywny poradnik mieszkaniowy, który zgodnie z wnioskami wypracowanymi podczas styczniowych warsztatów mieszkaniowych, skupił się na dwóch zagadnieniach: oddłużaniu najemców lokali w mieszkaniowym zasobie gminy oraz wsparciu wspólnot mieszkaniowych w remontach. Unikatowy charakter Poradnika wynika z faktu, że jest to narzędzie „uczące się”. Trzecia część (Inspiracje) to rozwiązania, nad którymi toczą się prace i które w najbliższym czasie mogą znaleźć zastosowanie w rewitalizacji. W związku z tym, podręcznik będzie sukcesywnie uzupełniany i modyfikowany w zależności od zmian formalno-prawnych dotyczących mieszkalnictwa i rozwoju projektów rewitalizacyjnych miast w tym zakresie.

 

Mieszkalnictwo - film

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. Każde miasto, które chce się dobrze rozwijać, musi zadbać o zrównoważoną ofertę mieszkaniową,  a obszary rewitalizacji to najlepsze pole dla wszelkiego rodzaju innowacji i eksperymentów.Zobacz wybrane przykłady dobrych praktyk wypracowane  w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast oraz projektach pilotażowych służące poprawie warunków mieszkaniowych.

Mieszkalnictwo