Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program „Rozwój lokalny” finansowany w ramach Funduszy norweskich i EOG

Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do 255 miast średnich. Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Związku Miast Polskich, Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych, a także Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W ramach programu planowane jest wybranie i wdrożenie 15 kompleksowych projektów o wartości 3-10 mln euro każdy. Wypracowane rozwiązania będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów.

Pierwszy etap naboru był otwarty dla wszystkich 255 miast średnich, przy czym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze otrzymają preferencje. Termin składania projektów upłynął 22 lipca 2019 r.

Dowiedz się więcej na temat Programu 

Wsparcie w inwestycjach samorządowych 

Wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju zaprosiliśmy wszystkie średnie miasta do zgłoszenia jednej lub dwóch inwestycji. W odpowiedzi uzyskaliśmy łącznie 270 zgłoszeń od 147 miast.

Przedstawiciele każdego z miast średnich, które wzięły udział w inicjatywie, mogli spotkać się z ekspertami Polskiego Funduszu Rozwoju. Spotkania te miały charakter konsultacyjny i pozwoliły na analizę inwestycji pod kątem możliwych źródeł finansowania i kwestii formalnych. Zaangażowani specjaliści byli wspierani także ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jeśli dana inwestycja spełniała określone kryteria, takie jak np. efektywność ekonomiczna, Polski Fundusz Rozwoju mógł ją wspomóc środkami z Funduszu Inwestycji Samorządowych. 

Efektem spotkań zrealizowanych między wrześniem 2017 i sierpniem 2018 roku było podpisanie trzech umów. Miasta i inwestycje na które pozyskano fundusze to:

  • Sądeckie Wodociągi (Nowy Sącz)
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej (Limanowa)
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo)

Prowadzone są rozmowy z kolejnymi miastami na temat potencjalnych transakcji. Jeśli jesteś zainteresowany Funduszem Inwestycji Samorządowych, więcej informacji znajdziesz na stronie PFR

Wsparcie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podejmuje działania na rzecz lepszego wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z nich jest zapewnienie kompleksowego doradztwa w przygotowaniu i realizacji projektów partnerstwa publiczno prywatnego.

W 2017 roku Ministerstwo Rozwoju wraz z konsorcjum Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich zorganizowało serię szkoleń regionalnych. Ich celem było przybliżenie tematyki i procedur PPP m.in. przedstawicielom miast średnich.

Spośród ponad 700 przeszkolonych osób, ponad 1/3 stanowili samorządowcy ze 133 miast średnich . W sumie przeszkoleni zostali samorządowcy ze 133 średnich miast, co stanowi prawię połowę.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi ciągły nabór,  w celu wyłonienia najlepszych projektów. Wybrane w nim inwestycje będą objęte wsparciem doradczym Ministerstwa.

Do naboru można zgłaszać projekty należące do wszystkich sektorów, a ich nakład inwestycyjny nie może być mniejszy niż 20 mln zł (brutto).

Zobacz więcej informacji na temat naboru projektów PPP

W ramach PPP co do zasady nakłady inwestycyjne ponosi partner prywatny. Może on skorzystać m.in. z finansowania z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Jest to instrument dedykowany projektom realizowanym w strukturze Project Finance, w tym również w ramach formuły PPP.

Konkurs Human Smart Cities

Konkurs Human Smart Cities dotyczy inteligentnych miast współtworzonych przez jego mieszkańców. Jego laureaci otrzymali dotacje na realizację innowacyjnych projektów.

Projekty w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze mogły liczyć nadodatkowe punkty w ramach konkursu.

Po dwuetapowej ocenie, dotacja została przyznana 25 projektom, w tym 15 miastom średnim, czyli Krosnu, Mińskowi Mazowieckiemu, Tomaszowi Mazowieckiemu, Kołobrzegowi, Kłodzku, Zamościowi, Ełku, Nowej Rudzie, Nakłu n. Notecią, Ostródzie, Rawiczowi, Pleszewowi, Sierpcu, Zduńskiej Woli i Siemianowicom Śląskim.

Pomoc we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych finansowana jest ze środków Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Poznaj szczegóły konkursu

Czytaj więcej o Programie Rozwój lokalny

Partnerska Inicjatywa Miast

Na współpracę między miastami stawia projekt Partnerska Inicjatywa Miast. Podobnie jak Pakiet dla średnich miast jest on częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego celem jest upowszechnianie współpracy, wymiana doświadczeń i wiedzy między miastami przy wsparciu MIiR. Partnerska Inicjatywa Miast działa poprzez sieci tematyczne, zrzeszające grupę miast w celu analizy wyzwań, rozpoznania dobrych praktyk i wypracowania innowacyjnych rozwiązań. Powołane zostały dotychczas trzy sieci: mobilność miejska, rewitalizacja oraz jakość powietrza.

W utworzonych sieciach udział biorą 34 miasta (w tym 3 stowarzyszenia/związki jednostek samorządu terytorialnego), z czego aż 23 to miasta średnie.

Dowiedz się więcej o projekcie Partnerska Inicjatywa Miast