Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Formularz dla Beneficjentów "Twoja historia"

Efektów działania Funduszy Europejskich jest mnóstwo! Nowo wybudowane drogi, wyremontowane szpitale, szkoły czy place zabaw. Ale także zmodernizowane przedsiębiorstwa, innowacyjne badania czy uporządkowane parki. 

Ile efektów, tyle ludzkich historii. Może dzięki nowej autostradzie szybciej dojeżdżasz do pracy? Skorzystałeś z badania profilaktycznego lub szkolenia zawodowego współfinansowanych z Funduszy? A może sam je przeprowadziłeś? 

Może właśnie dzięki środkom unijnym założyłeś działalność gospodarczą, stworzyłeś coś niepowtarzalnego lub produkt Twojej firmy stał się bestsellerem? 

Nic nie inspiruje równie mocno, jak prawdziwa historia. Opowiedz swoją!  Może dzięki Tobie ktoś jeszcze zdecyduje się wykorzystać szansę i sięgnąć po dotację,  lub przekona się że z Funduszy Europejskich tak naprawdę korzystamy wszyscy[1] 

Formularz dla Beneficjentów "Twoja historia"

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju (MIiR) z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2/4.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@miir.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Inwestycji i Rozwoju na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 129 z późn. zm.),
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

       4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
       5. Odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi Funduszy Europejskich, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a także  beneficjenci, eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia, wsparcia i ewaluacje,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z obsługą Funduszy Europejskich,
 • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni. 

       6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
       7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 i 18 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

       8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
       9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

3+6=

 [1] Zapoznamy się ze wszystkimi historiami. Z autorami najciekawszych skontaktujemy się, aby porozmawiać, jak moglibyśmy wykorzystać je w naszych działaniach informacyjno-promocyjnych, tak aby zainspirować innych do sięgania po środki z Funduszy Europejskich.