Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 18.03.2016

26 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/16.

W ramach konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Wyniki naboru 26.07.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLSX 45 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

31 sierpnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie instytucji ogłaszającej konkurs (ul. Głowackiego 17, p. 212) osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyn), mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym o charakterze:

 1. społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
  • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
  • poradnictwa,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
  • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
 2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:
  • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • poradnictwa,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • staży,
  • praktyk zawodowych,
  • uczestnictwa w zajęciach centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.
 3. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
  • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
  • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
  • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).
 4. zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
  • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 włączenie społeczne (PDF 2 MB) oraz w regulaminie konkursu (PDF 708 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

- dla projektów podmiotów publicznych: wartość dofinansowania 85%: (wsparcie finansowe EFS - 85%, budżet państwa - 0%); - dla projektów podmiotów niepublicznych: wartość dofinansowania - 95% (wsparcie finansowe EFS - 85%, budżet państwa - 10%)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

15 000 000 złotych

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu (PDF 708 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji na temat konkursu udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl
  Tel.: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl
  Tel.: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowej włączenie społeczne (PDF 2 MB)