Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.5

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-03R/21), RPO Kujawsko-pomorskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 13.10.2021 do 26.11.2021

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów - pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2022

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Podawczo-Kancelaryjne Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 2014-2020 (dalej: GWD (Generator wniosków o dofinansowanie)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.  

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 - „Wykazie projektów zidentyfikowanych [2] przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów). 

[2] Zidentyfikowany w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP. W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Zasadach składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (.pdf) (PDF 536 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf) (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie (.zip) (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00. Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan. Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.