Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-417/21; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2021], RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 7.06.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Miasto Włocławek (decyduje data wpływu do biura LGD): ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek, złożyć w terminie naboru w godzinach pracy biura LGD, tj. od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Gminy lub podmioty, którym gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).

Kryteria wyboru projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 500 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS (PDF 630 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 161 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 5 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (DOC 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura wyboru i oceny operacji oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiących załącznik do Zasad wsparcia).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Włocławek.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem telefonu: 729 767 931.