Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.5

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-429/22], RPO Kujawsko-pomorskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 28.07.2022 do 18.08.2022

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu [1] zbiorników i cieków wodnych (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-429/22).

[1] Otoczenie rozumiane jako obszar realizacji projektu posiadający bezpośredni dostęp do zbiornika czy cieku wodnego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2023 r.

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę:

− jednostkę samorządu terytorialnego,

− związek jednostek samorządu terytorialnego,

− stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

− samorządową jednostkę organizacyjną,

− partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty:

 1. Wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”[1] oraz
 2. Wpisujące się następujące typy projektów:
  • budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki i cieki wodne) wraz z otoczeniem.
  • zakup wyposażenia i sprzętu związanego z zagospodarowaniem zbiorników i cieków wodnych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1 oraz ich otoczenia.

  Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie.

  Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej tj. hale sportowe, sale gimnastyczne, lodowiska, kryte baseny oraz inwestycje dotyczące bazy noclegowej[2]i parków rozrywki [3] (z wyłączeniem kempingów i pól namiotowych/biwakowych).

  [1] Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), dostępny pod adresem: http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf

  [2] Baza noclegowa – to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W jej skład wchodzą obiekty noclegowe oraz urządzenia towarzyszące, które pozwalają osobom korzystającym z nich na przebywanie w warunkach zbliżonych do tych, w których mieszkają na co dzień. Zgodnie z podziałem obiektów noclegowych stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny wyróżnia się następujące ich rodzaje: Hotele, Motele, Pensjonaty, Inne obiekty noclegowe, Domy wycieczkowe, Schroniska, Schroniska młodzieżowe, Szkolne schroniska młodzieżowe , Ośrodki wczasowe, Ośrodki kolonijne, Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, Domy pracy twórczej, Zespoły domków turystycznych, Kempingi, Pola biwakowe, Hostele, Zakłady uzdrowiskowe, Pokoje gościnne, Kwatery prywatne, Kwatery agroturystyczne, Inne turystyczne obiekty noclegowe.

  [3] park rozrywki – obiekt przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, charakteryzujący się wielością atrakcji służącymi rozerwaniu się lub odpoczynkowi lub zabawie lub aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Kryteria wyboru projektów

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekraczać kwoty 15 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 062 792,25 zł[1].

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,5855 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2022 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,6192 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (PDF 603 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-17:30, wtorki 7:30-17:30, środy, czwartki i piątki7:30-15:30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan