Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

Nabór w programie Południowy Bałtyk, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 20.12.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24-25 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane w wersji elektronicznej na adres e-mail: application@southbaltic.eu

 

UWAGA:

Wnioski można składać do 20 grudnia 2017 r., do godz. 16.00 GMT+1.

Decyduje data i godzina wysłania wersji elektronicznej.

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres: application@southbaltic.eu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje powołane przez władze publiczne
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań: 

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1 Zrównoważona turystyka: 

 • inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów),
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
 • promocja zarządzania ekologicznego,
 • działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

 

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2 Zielone technologie: 

 • rozwój zielonych technologii,
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza,
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza,
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

 

W ramach Priorytetu 3 cel 3.1 Zrównoważony transport: 

 • przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku,
 • koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku,
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego,
 • modele transportu multimodalnego,
 • wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

 

W ramach Priorytetu 4, cel 4.1 Rozwój umiejętności pracowników: 

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego),
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów,
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt podlega ocenie na poszczególnych poziomach:

Ocena formalna:

 • Czy wniosek o dofinansowanie dostarczony zastał w terminie na właściwy adres?
 • Czy dostarczono wymagane aneksy do wniosku o dofinansowanie?
 • Czy wniosek o dofinansowanie oraz Deklaracje Partnerskie zostały podpisane przez upoważnione osoby?
 • Czy wniosek o dofinansowanie dostarczony został na odpowiednim wzorze?
 • Czy wniosek o dofinansowanie i wszystkie wymagane aneksy dostarczone zostały w języku angielskim?
 • Czy wniosek o dofinansowanie wypełniony został w sposób prawidłowy (czy nie wyświetla błędów w wypełnieniu pół, nie zawiera pól niewypełnionych)?
 • Czy informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załącznikach są spójne?

Ocena kwalifikowalności:

 • Projekt spełnia minimalne wymagania dotyczące partnerstwa, tj. dotyczy współpracy minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw.
 • Partner Wiodący spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.
 • Wszyscy Partnerzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.
 • Planowana data rozpoczęcia projektu mieści się w przedziale 3 miesięcy od daty zaplanowanego Komitetu Monitorującego (rozstrzygnięcie konkursu).
 • Projekt wpisuje się w jeden z priorytetów programu, jego cel szczegółowy oraz w jeden z programowych wskaźników produktu.
 • Zapewnione zostały środki na projekt, zgodnie z poziomem dofinansowania oraz informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

Ocena jakościowa: 

 • Uzasadnienie projektu (znaczenie i strategia).
 • Jak dobrze uzasadniona została potrzeba dla realizacji projektu?
 • Charakter współpracy.
 • Jaką wartość dodana ma przynieść współpraca?
 • Wkład projektu w osiągnięcie celów programu, rezultatów i wskaźników produktu. W jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celu programu?
 • Trafność utworzonego partnerstwa. W jakim stopniu charakter utworzonego partnerstwa będzie wpływał na realizację projektu?
 • Zarządzanie. W jakim stopniu sposób i procedury zarządzania projektem są adekwatne do wielkości projektu, czasu trwania oraz potrzeb?
 • Komunikacja. Czy działania informacyjno-promocyjne są właściwe i w jakim stopniu są właściwe aby dotrzeć do grup docelowych i innych odbiorców?
 • Plan działań. W jakim stopniu plan działań jest realny, spójny i logiczny?
 • Budżet. W jakim stopniu konstrukcja budżetu jest adekwatna, tzw. „value for money”? W jakim stopniu budżet jest spójny i proporcjonalny?  

Ocena pod kątem występowania pomocy publicznej.

Kryteria oceny szczegółowo określone zostały w Podręczniku Programu. W kwestiach spornych/interpretacyjnych obowiązująca jest wersja angielska.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy. 

Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dla priorytetu 2, celu 2.1 Zrównoważona turystyka: 3 816 296,74 EUR*

Dla priorytetu 2, celu 2.2 Zielone technologie: 9 448 352,01 EUR*

Dla priorytetu 3, celu 3.1 Zrównoważony transport: 7 185 731,39 EUR*

Dla priorytetu 4, celu 4.1 Rozwój umiejętności pracowników:  3 201 888,75 EUR*

* Ostateczna kwota środków dla poszczególnych celów uzależniona jest od wyniku klaryfikacji umów dla projektów wybranych w poprzednich naborach.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (wyłącznie w języku angielskim) znajduje się na stronie Wspólnego Sekretariatu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzory dokumentów dostępne są na stronie Wspólnego Sekretariatu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów dostępne są na stronie Wspólnego Sekretariatu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach programu wprowadzono procedurę skargową. Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Programu oraz Regulaminie Komitetu Monitorującego.

Skargę należy złożyć formularzu stanowiącym część pakietu aplikacyjnego, który znajduje się na stronie Wspólnego Sekretariatu.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Techniczny 

Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)
80-266 Gdańsk,
Poland
Tel: +58 746 38 53
General e-mail: southbaltic@southbaltic.eu 

Ministerstwo Rozwoju 

E-mail: Michal.Korczak@mr.gov.pl, Magdalena.Wlodarczyk@mr.gov.pl.

Linki

https://southbaltic.eu/call-for-proposals