Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 29.07.2016

Informacja w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16   

5 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5151/2018 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03-30-0006/16 oraz RPWP.09.03.03-30-0086/16.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie (PDF 426 KB)

__________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w konkursie nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16   

10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4116/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03-30-0016/16, RPWP.09.03.03-30-0035/16 oraz RPWP.09.03.03-30-0061/16.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych  (PDF 397 KB)

__________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie wyboru do dofinansowania oraz umieszczenia na liście rezerwowej projektów w konkursie nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16   

4 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4096/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03-30-0042/16 i RPWP.09.03.03-30-0056/16. Na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie umieszczono projekt o nr RPWP.09.03.03-30-0016/16.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (PDF 475 KB)

___________________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie wyboru do dofinansowania w konkursie nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16  

7 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3973/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03-30-0048/16 i RPWP.09.03.03-30-0055/16.   

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (PDF 472 KB)

__________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16

28 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3422/2017 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 241 KB)

___________________________________________________________________________________________

23 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3998/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Wyniki naboru 23.03.2017

 

 

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 428 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 2 MB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 27.06.2016 r. od godziny 7.30 do 29.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 24.05.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne oraz ich organa prowadzące,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia ogólnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 1. Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych, realizowane poprzez:

  - przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów oraz budowę i/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zdań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

  - budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - obiekty nowe (z widownią maksymalnie do 200 miejsc) o następujących wymiarach boisk: sale gimnastyczne (24m x 12m), sale sportowe (36m x 18/19m) [1] i pośrednie – tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych (np. boiska przyszkolne, sale sportowe). Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

  [1] Podane wymiary dotyczą wyłącznie boiska (od linii do linii). Ograniczenie to nie dotyczy nowych boisk przyszkolnych.
   
 2. Wsparciem zostaną objęte również projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

  - projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego, w tym również te realizowane poza systemem oświaty. W zakresie projektów dotyczących popularyzacji nauki i innowacji możliwe jest doposażenie i wyposażenie w sprzęt oraz modernizacja i adaptacja istniejących obiektów.   

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 501 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

68 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Link do pliku Regulamin konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16  (PDF 545 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 533 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (DOC 484 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (PDF 1 MB)

______________________________________________________________________________

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 (PDF 545 KB).  

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: joanna.kaczmarek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania (PDF 583 KB)

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020