Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, RPO Lubuskiego

Zakończony 31.10.2016

W dniu 21 listopada 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50%, tj. 15,5 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). W dniu 22 listopada 2016 r. projekt otrzymał również pozytywną cenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielonej Góry.

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16. Wartość dofinansowania projektu wynosi 31 999 999,65 PLN (w tym 28 235 293,81 PLN – środki pochodzące z EFRR oraz 3 764 705,84 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN. W dniu 15 listopada 2016 r. zakończyła się ocena formalna wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 31 999 999,65 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN. Wniosek złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. Załączniki: Lista projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej i zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16                                                                                                                                                                w dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 31 999 999,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN.

Lista projektów wybranych (pdf 258 KB )

Lista projektów pozytywnie ocenionych (pdf 258 KB )

Lista członków KOP (pdf 282 KB )

Lista projektów po ocenie formalnej - pozytywne (pdf 170 KB )

Lista złożonych wniosków 9.2.3.pdf (pdf 170 KB )

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu). Natomiast pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w pkt 5 i 6 Przygotowania dokumentacji) należy przesłać za pośrednictwem systemu LSI2020.Wzór formularza wniosku o dofinansowanie określa IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL i publikuje na stronie www.rpo.lubuskie.pl. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- samorządowe instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje. 

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020, w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.2.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujących:

- adaptację, tj. modernizację, remont, renowację budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu),

- uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji(w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu). 

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego aplikującego o środki w ramach przedmiotowego konkursu nie może obejmować działań, mających na celu kompleksowe uzbrojenie (tworzenie) terenów inwestycyjnych, polegających, w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. Niniejsze wyłączenie związane jest z dostępnością środków przewidzianych na tego typu zadania w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych”. 

w ramach kategorii interwencji:

54 - Infrastruktura mieszkalnictwa,

55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego 

Wydatki ponoszone na cele mieszkaniowe, tj. adaptację (modernizację, remont, renowację) mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych mogą stanowić max 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. 

Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.

W przypadku inwestycji, w których jednym z elementów jest rewitalizacja infrastruktury kultury, koszty związane z infrastrukturą kultury nie mogą przekroczyć 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych. 

W ramach ww. konkursu nie przewiduje się możliwości stosowania finansowania krzyżowego.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 36/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Nie dotyczy

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

34 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 945 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.  Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

- przesyłką kurierską,

- osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

- oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

- oznaczenie Wnioskodawcy,

- numer wniosku o dofinansowanie projektu,

- wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,

- wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

- podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych,

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54), tel. 68 45 65 117, 118.

adresy e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl; j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl. 

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl

 

- telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

- osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek IP ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 października 2016 roku podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z 34 000 000,00 zł do 35 600 000,00 zł dla ogłoszonego konkursu w ramach Podziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl